Jesteś tutaj:
Aktywności
biegamy, trenujemy, spotykamy się...

Bieg złotych liści


 • Aktualności
 • Regulamin
 • Partnerzy biegu
 • Zapisy
 • Lista Startowa
 • Trasa biegu
 • Wyniki biegu

Aktualności

Regulamin

CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegania jako podstawowej formy ruchu i pozyskiwanie nowych jej zwolenników.
 • Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Piaseczno i okolic.
 • Integracja środowiska biegowego.

ORGANIZATORZY

 • Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe KONDYCJA
 • Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie
 • Samorząd Województwa Mazowieckiego
 • Współorganizatorzy:
  • Sponsorzy pozyskani przez Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe KONDYCJA

TERMIN I MIEJSCE

 • Bieg Główny odbędzie się dnia 12.10.2024 godz. 12.00 w Parku Miejskim w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej.
 • Bieg Główny na 5 km (5 okrążeń)

  PROGRAM MINUTOWY IMPREZY

  • 10.00 -11.30 – zapisy do Biegu Głównego na 5 km, biegów towarzyszących.
  • 11:00 – start Biegu dzieci na 300 m 2015 i młodsi.
  • 11:20 – start Biegu Rodzinnego na 1 km
  • 11 20 – start marszu Nordic Walking 3 km
  • 12.00 – start Biegu Głównego na 5 km
  • 13.00 – wręczenie nagród
  • 13.30 – zakończenie imprezy

  ZGŁOSZENIA

  • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie www.kondycja.com.pl do dnia 10.10.2024 lub do wyczerpania limitu 200 miejsc
  • Po upływie powyższego terminu zgłoszenie uczestnictwa możliwe będzie wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu biegu 12.10.2024 w godz. 10.00 – 11.30 na terenie Parku miejskiego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej. (w przypadku posiadania wolnych numerów).
  • Numer startowy zostanie przyznany po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie Organizatora.
  • Organizator ustala łączny limit 200 osób (biegi na 5 km, 3 km, 1 km, 300 m).
  • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji po osiągnięciu ww. limitu.

  WARUNKI UCZESTNICTWA

  • W Biegu Głównym na 5 km mają prawo startu osoby, które do dnia 12.10.2024 ukończą 12 lat.
  • Start dzieci i uczestników do 18 roku życia tylko pod warunkiem dostarczenia zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu. Formularz dostępny na stronie www.kondycja.com.pl
  • Wszyscy pełnoletni uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów poprzez okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
  • Podpisując listę startową dostępną w biurze zawodów, zawodnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Organizator nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem zawodnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
  • Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie listy startowej dostepnej w biurze zawodów.
  • ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenie niezgodnego z prawdą.

  OPŁATY

  • Bieg Główny, NW 3 km, Bieg Rodzinny, Bieg na 300 m do dnia 12.10.2024 r wynosi 30,00 zł
  • Opłata startowa biurze zawodów 60,00 zł
 • Opłatę startową można zrealizować na stronie www.kondycja.com.pl , wybierając opcję „Zapłać”. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, którego opłata startowa dotyczy.
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu.
 • Uczestnik zapisany na bieg zobowiązany jest do uiszczenia wpisowego w terminie do 3 dni od daty rejestracji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia w przypadku braku płatności.
 • Organizator nie wystawia faktur VAT.
 • Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 • Nie ma możliwości przekazania opłaty na innego uczestnika.

BIURO ZAWODÓW

 • Biuro Zawodów w dniu biegu 12.10.2024 w godz. 10.00 – 11.30 Park Miejski w Piasecznie ul. Chyliczkowska.

  POMIAR CZASU

  • Pomiaru czasu i ustalenia kolejności w poszczególnych biegach dokonywała będzie Firma Kondycja timing za pomocą zwrotnych numerów RFID
  • Numer startowy powinien być umieszczony z przodu tak, aby był całkowicie widoczny.

  KLASYFIKACJA I NAGRODY

  • Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal.
  • W Biegu Głównym na 5 km prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, bez podziału na kategorie wiekowe.
  • W Biegu Rodzinnym na 1 km i Nordic Walking na 3 km prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, bez podziału na kategorie wiekowe.
  • W poszczególnych biegach nagradzane są miejsca I-III kobiet i mężczyzn, bez podziału na kategorie wiekowe.
  • Liczba i rodzaj klasyfikacji oraz nagrody mogą ulec zmianie w zależności od pozyskanych sponsorów.
  • Nagrody nie będą wręczane jeśli w danej kategorii będzie mniej niż 3 osoby.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  • Dane osobowe uczestników imprezy objętej niniejszym Regulaminem będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.
  • Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000 z dnia 24 maja 2018 roku) ). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać jego treści.
  • Dokonanie opłaty i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników biegu wywiadu i robienia mu zdjęć oraz filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystywane w Internecie lub w transmisjach radiowo- telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne związanie z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
  • Zawodnicy uczestniczą w biegach na swoją odpowiedzialność. Za własne działania odpowiadają według przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
  • Zawodnicy powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
  • Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną odpowiedzialność za jej start.
  • Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
  • Uczestnikom startującym zabrania się zażywania wyżej wymienionych środków oraz substancji zarówno przed biegiem, jak i w jego trakcie, pod karą wykluczenia z biegu. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia zawodnika z udziału w biegu, bez zwrotu opłaty startowej.
  • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
  • Koszty przejazdu i noclegu ponoszą uczestnicy.
  • Protesty w formie pisemnej można będzie składać w Biurze Zawodów do 15 minut po zakończeniu biegu.
  • Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor biegu po konsultacji z sędzią.
  • W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
  • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
  • Zadanie publiczne pn. Bieg Złotych Liści 2024 r. dofinansowane ze środków MSIT


Partnerzy bieguLista Startowa


Trasa biegu


Wyniki bieguStowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: