Jesteś tutaj:
Aktywności
biegamy, trenujemy, spotykamy się...

Bieg złotych liści


 • Aktualności
 • Regulamin
 • Partnerzy biegu
 • Zapisy
 • Lista Startowa
 • Trasa biegu
 • Wyniki biegu

Aktualności

Regulamin

CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegania jako podstawowej formy ruchu i pozyskiwanie nowych jej zwolenników.
 • Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Piaseczno i okolic.
 • Integracja środowiska biegowego.

ORGANIZATORZY

 • Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe KONDYCJA
 • Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie
 • Współorganizatorzy:
  • Sponsorzy pozyskani przez Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe KONDYCJA

TERMIN I MIEJSCE

 • Bieg Główny odbędzie się dnia 20.10.2019 godz. 12.00 w Parku Miejskim w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej.
 • Bieg Główny na 5 km (5 okrążeń)

  PROGRAM MINUTOWY IMPREZY

  • 10.00 -11.30 – zapisy do Biegu Głównego na 5 km, biegów towarzyszących.
  • 11:00 – start Biegu dzieci na 300 m 2010 i młodsi.
  • 11:20 – start Biegu Rodzinnego na 1 km
  • 11 20 – start marszu Nordic Walking 3 km
  • 12.00 – start Biegu Głównego na 5 km
  • 13.00 – wręczenie nagród
  • 13.30 – zakończenie imprezy

  ZGŁOSZENIA

  • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie www.kondycja.com.pl do dnia 16.10.2019.
  • Po upływie powyższego terminu zgłoszenie uczestnictwa możliwe będzie wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu biegu 20.10.2019 w godz. 10.00 – 11.30 na terenie Parku miejskiego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej. (w przypadku posiadania wolnych numerów).
  • Numer startowy zostanie przyznany po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie Organizatora.
  • Organizator ustala łączny limit 150 osób (biegi na 5 km, 3 km, 1 km, 500 m).
  • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji po osiągnięciu ww. limitu.

  WARUNKI UCZESTNICTWA

  • W Biegu Głównym na 5 km mają prawo startu osoby, które do dnia 20.10.2019 ukończą 12 lat.
  • Start dzieci i uczestników do 18 roku życia tylko pod warunkiem dostarczenia zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu. Formularz dostępny na stronie www.kondycja.com.pl
  • Wszyscy pełnoletni uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów poprzez okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
  • Podpisując kartę zgłoszeniową zawodnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Organizator nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem zawodnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
  • Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie kart zgłoszeniowych.
  • ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenie niezgodnego z prawdą.

  OPŁATY

  • Opłata za Bieg Główny na 5 km, Bieg Rodzinny na 1 km i Nordic Walking na 3 km wynosi:
   • Bieg dzieci i rodzinny 10 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia 16.10.2019 r.
   • Bieg główny i NW 20 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia 16.10.2019 r.
   • Opłata startowa po dniu 16.10.2019 oraz w biurze zawodów 20.10.2019 we wszystkich biegach wynosi 30 zł
  • Opłatę startową można zrealizować na stronie www.kondycja.com.pl , wybierając opcję „Zapłać”. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, którego opłata startowa dotyczy.
  • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu.
  • Uczestnik zapisany na bieg zobowiązany jest do uiszczenia wpisowego w terminie do 3 dni od daty rejestracji.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia w przypadku braku płatności.
  • Organizator nie wystawia faktur VAT.
  • Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
  • Nie ma możliwości przekazania opłaty na innego uczestnika.

  BIURO ZAWODÓW

  • Biuro Zawodów w dniu biegu 20.10.2019 w godz. 10.00 – 11.30 Park Miejski w Piasecznie ul. Chyliczkowska.

   POMIAR CZASU

   • Pomiaru czasu i ustalenia kolejności w poszczególnych biegach dokonywała będzie Akademia Biegowa za pomocą elektronicznego stopera z drukarką.
   • Numer startowy powinien być umieszczony z przodu tak, aby był całkowicie widoczny.

   KLASYFIKACJA I NAGRODY

   • Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal.
   • W Biegu Głównym na 5 km prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, bez podziału na kategorie wiekowe.
   • W Biegu Rodzinnym na 1 km i Nordic Walking na 3 km prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, bez podziału na kategorie wiekowe.
   • W poszczególnych biegach nagradzane są miejsca I-III kobiet i mężczyzn, bez podziału na kategorie wiekowe.
   • Liczba i rodzaj klasyfikacji oraz nagrody mogą ulec zmianie w zależności od pozyskanych sponsorów.
   • Nagrody nie będą wręczane jeśli w danej kategorii będzie mniej niż 3 osoby.
   • Przeprowadzone zostanie dodatkowe losowanie nagród wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg.

   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   • Dane osobowe uczestników imprezy objętej niniejszym Regulaminem będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.
   • Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000 z dnia 24 maja 2018 roku) ). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
   • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
   • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
   • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   • Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać jego treści.
   • Dokonanie opłaty i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
   • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników biegu wywiadu i robienia mu zdjęć oraz filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystywane w Internecie lub w transmisjach radiowo- telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne związanie z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
   • Zawodnicy uczestniczą w biegach na swoją odpowiedzialność. Za własne działania odpowiadają według przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
   • Zawodnicy powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
   • Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną odpowiedzialność za jej start.
   • Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
   • Uczestnikom startującym zabrania się zażywania wyżej wymienionych środków oraz substancji zarówno przed biegiem, jak i w jego trakcie, pod karą wykluczenia z biegu. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia zawodnika z udziału w biegu, bez zwrotu opłaty startowej.
   • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
   • Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
   • Koszty przejazdu i noclegu ponoszą uczestnicy.
   • Protesty w formie pisemnej można będzie składać w Biurze Zawodów do 15 minut po zakończeniu biegu.
   • Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor biegu po konsultacji z sędzią.
   • W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
   • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.


Partnerzy bieguLista Startowa


Trasa biegu


Wyniki bieguStowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: