Jesteś tutaj:
Aktywności
biegamy, trenujemy, spotykamy się...

Frog Race


 • Aktualności
 • Regulamin
 • Partnerzy biegu
 • Zapisy
 • Lista Startowa
 • Trasa biegu
 • Wyniki biegu

Aktualności

Dotychczasowe koszulki i numery startowe

Regulamin

CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegania jako podstawowej formy ruchu i pozyskiwanie nowych jej zwolenników.
 • Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 • Integracja środowiska biegowego.
 • Promocja Parku Chojnowskiego, miasta Piaseczno i Żabieniec.

ORGANIZATORZY I PARTNERZY BIEGU

 • Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe KONDYCJA
 • Gmina Piaseczno
 • Samorząd Województwa Mazowieckiego

TERMIN I MIEJSCE

 • Bieg Główny odbędzie się dnia 15.09.2024 godz. 12.00
 • Start i meta biegu zlokalizowana na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, na obiekcie Zimne Doły w Żabieńcu k. Piaseczna.
 • Bieg Główny na 10 km (dwie pętle) oraz Bieg na 5 km i Nordic Walking na 5km będą rozegrane jednocześnie o godz. 12.00
 • Biegi Dziecięce i Młodzieżowe rozpoczną się od godz.10.30

PROGRAM MINUTOWY IMPREZY

 • 9.00 -11.30 – zapisy do Biegu Głównego na 10 km, biegów towarzyszących oraz wydawanie pakietów
 • 10:30 – 800m bieg dziewczęta (roczniki 2013,2012,2011,2010)
 • 10:40– 800m bieg chłopcy (rocznik 2013,2012,2011,20010)
 • 10:50– 200m bieg dziewczęta (roczniki 2016, 2015, 2014,)
 • 10:55 – 200m bieg chłopcy (rocznik 2016,2015,2014,)
 • 11:00 – 100m bieg krasnali – dziewczęta (rocznik 2017 i młodsze)
 • 11:05 – 100m bieg krasnali – chłopcy (rocznik 2017 i młodszi)
 • 11:20 – Dekoracja dzieci
 • 11.50 – wspólna rozgrzewka
 • 12.00 – start honorowy Biegu Głównego na 10 km i 5 km i NW UWAGA ze względu na liczbę zgłoszeń biegi mogą byc rozgrywane oddzielnie.
 • 12.10 – start ostry (600m od linii startu honorowego)
 • 13.15 – wręczenie nagród
 • 14.00 – zakończenie imprezy

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW

W związku z panująca sytuacją całość imprezy zostanie przeprowadzona w dwóch sesjach:

 • STREFA biegi dla dzieci
 • STREFA biegi dla dorosłych

Limit osób przebywających jednocześnie na obiekcie Zimne Doły wynosi 250 osób

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie www.kondycja.com.pl do dnia 06.09.2024 r.
 • Po upływie powyższego terminu zgłoszenie uczestnictwa możliwe będzie wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu biegu 15.09.2024 w godz. 9.00 – 11.30 na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, na obiekcie Zimne Doły w Żabieńcu k. Piaseczna (w przypadku posiadania wolnych numerów).
 • Numer startowy zostanie przyznany po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie Organizatora.
 • Organizator ustala limit 150 osób (biegi na 10 km i 5 km) oraz 100 osób (Biegi Dziecięce i Biegi Młodzieżowe).
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji po osiągnięciu ww. limitów.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W Biegu Głównym na 10 km prawo startu mają osoby, które do dnia 14.09.2024 ukończą 16 lat.
 • W Biegu na 5 km i Nordic Walking mogą wziąć udział osoby, które do dnia 14.09.2024 ukończą 12 lat.
 • Start dzieci i uczestników do 18 roku życia tylko pod warunkiem dostarczenia zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu. Formularz dostępny na stronie www.kondycja.com.pl
 • Wszyscy pełnoletni uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów poprzez okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 • Podpisując listę startową zawodnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Organizator nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem zawodnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

OPŁATY

 • Opłata za Bieg Główny na 10 km, Bieg na 5 km i Nordic Walking na 5 km wynosi:
  • 40 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia 20.08.2024
  • 50 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie po dniu 20.08.2024
  • 80 zł – przy zgłoszeniu po 6.09.2024 tylko w Biurze Zawodów
 • Opłata za start w Biegach Dziecięcych i Młodzieżowych wynosi:
  • 30 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia 20.08.2024
  • 40 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie po dniu 20.08.2024
  • 80 zł – przy zgłoszeniu po 6.09.2024 tylko w Biurze Zawodów
 • Opłatę startową można zrealizować na stronie www.kondycja.com.pl , wybierając opcję „Zapłać”.
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu.
 • Numer startowy zostanie przyznany po zaksięgowaniu opłaty startowej
 • Organizator nie wystawia faktur VAT.
 • Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 • Nie ma możliwości przekazania opłaty na innego uczestnika.

PAKIET STARTOWY

 • Okolicznościowa koszulka dla każdego uczestnika (limit 250 osób)
 • Numer startowy z wbudowanym chipem, agrafki.
 • Posiłek i napój.

BIURO ZAWODÓW

  Biuro Zawodów w dniu biegu 15.09.2024 w godz. 9.00 – 11.30 na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, na obiekcie Zimne Doły w Żabieńcu k. Piaseczna.

POMIAR CZASU

 • Pomiaru czasu i ustalenia kolejności w poszczególnych biegach dokonywała będzie firma Entre Timing za pomocą chipów.
 • Posiadanie chipu jest warunkiem wzięcia udziału w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
 • Nie należy zamieniać chipów.
 • Numer startowy powinien być umieszczony z przodu tak, aby był całkowicie widoczny.
 • Niewłaściwe zamocowanie numeru startowego z chipem może spowodować niesklasyfikowanie uczestnika.

KLASYFIKACJA I NAGRODY

 • Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu brutto za wyjątkiem pierwszych 20 miejsc. (liczonego od chwili strzału startera). Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów netto (liczonych od chwili przekroczenia linii startu przez zawodnika).
 • Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkę z biegu.
 • Zdobywcy miejsc I-III Biegu Głównego na 10 km w klasyfikacjach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe:
  • kobiety i mężczyźni – 16-29 lat
  • kobiety i mężczyźni – 30-39 lat
  • kobiety i mężczyźni – 40-49 lat
  • kobiety i mężczyźni – 50-59
  • kobiety i mężczyźni- 60 lat i więcej
 • W Biegu Głównym na 10 km prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
 • Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.
 • Uczestnicy z klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.
 • W Biegu na 5 km i Nordic Walking na 5 km nagradzane są miejsca I-III kobiet i mężczyzn, bez podziału na kategorie wiekowe.
 • W Biegach Dziecięcych i Młodzieżowych nagradzane są miejsca I-III w klasyfikacji generalnej dziewcząt i chłopców poszczególnych biegów.
 • Liczba i rodzaj klasyfikacji oraz nagrody mogą ulec zmianie w zależności od pozyskanych sponsorów.
 • Nagrody nie będą wręczane jeśli w danej kategorii będzie mniej niż 3 osoby

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe uczestników imprezy objętej niniejszym Regulaminem będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.
 • Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000 z dnia 24 maja 2018 roku)
  Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać jego treści.
 • Dokonanie opłaty i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników biegu wywiadu i robienia mu zdjęć oraz filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystywane w Internecie lub w transmisjach radiowo- telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne związanie z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 • Zawodnicy uczestniczą w biegach na swoją odpowiedzialność. Za własne działania odpowiadają według przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 • Zawodnicy powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
 • Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną odpowiedzialność za jej start.
 • Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 • Uczestnikom startującym zabrania się zażywania wyżej wymienionych środków oraz substancji zarówno przed biegiem, jak i w jego trakcie, pod karą wykluczenia z biegu. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia zawodnika z udziału w biegu, bez zwrotu opłaty startowej.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 • Koszty przejazdu i noclegu ponoszą uczestnicy.
 • Protesty w formie pisemnej można będzie składać w Biurze Zawodów do 15 minut po zakończeniu biegu.
 • Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor biegu po konsultacji z sędzią.
 • W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

Partnerzy biegu

Zapisy

Zapisy do biegu na stronie http://www.kondycja.com.pl/startmeta/

Lista Startowa

Podgląd listy uczestników biegu Frog Race zamieszczony jest na zewnętrznym portalu. Aby wejść na żądaną stronę prosimy kliknąć poniższy link.

https://www.kondycja.com.pl/startmeta/ przejście do listy uczestników biegu

Trasa biegu

Wyniki poprzednich edycji biegu

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: