Jesteś tutaj:
Aktywności
biegamy, trenujemy, spotykamy się...

Mila 2022


 • Aktualności
 • Regulamin
 • Partnerzy biegu
 • Zapisy
 • Lista Startowa
 • Trasa biegu
 • Wyniki biegu

Aktualności

Regulamin

UWAGA MILA 2022 r Start Biegu Stadion Miejski ul. 1 Maja 16

CEL IMPREZY

 • Upamiętnienie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 • Popularyzacja biegania jako podstawowej formy ruchu i pozyskiwanie nowych jej zwolenników.
 • Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Piaseczno i okolic.
 • Integracja środowiska biegowego.

ORGANIZATORZY

 • Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe KONDYCJA
 • Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie
 • PATRONAT HONOROWY
  Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno – Daniel Putkiewicz

TERMIN I MIEJSCE

 • Bieg Główny odbędzie się dnia 03.05.2022 o godz. 14.15
 • Start i meta biegu zlokalizowana na Stadionie Miejskim w Piasecznie.

PROGRAM MINUTOWY IMPREZY

 • UWAGA !!! Biuro zawodów czynne od godz. 10 00
 • Zapisy i potwierdzenie udziału w biegu na 1 h przed Startem
 • K- 60 m, 100m , 300m, 600m, 10 000m, 1609m
 • M- 60 m, 100m , 300m, 600m, 10 000m, 1609m
 • Zawodników z licencją PZLA obowiązują klubowe numery startowe.

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie www.kondycja.com.pl do dnia 01.05.2022.
 • Po upływie powyższego terminu zgłoszenie uczestnictwa możliwe będzie wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 3.05.2022 w godz. 10.00 -13.00 na terenie Stadionu Miejskiego w Piasecznie, w przypadku posiadania wolnych numerów
 • Numer startowy zostanie przyznany po zaksięgowaniu opłaty startowej.
 • Organizator ustala limit 200 osób (biegi na 1 mila) oraz 200 osób (Biegi Dziecięce).
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji po osiągnięciu ww. limitów.
 • „Organizator nie weryfikuje poprawności danych podanych podczas rejestracji i nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą”.
 • WARUNKI UCZESTNICTWA

 • za zgłoszenia poprzez Starter PZLA odpowiadają poszczególne kluby.
  • Prawo startu, mają dzieci, młodzież szkolna, dorośli oraz osoby niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych.
  • Start dzieci i uczestników do 18 roku życia tylko pod warunkiem dostarczenia zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu.
  • Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów poprzez okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
  • Podpisując kartę zgłoszeniową zawodnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Organizator nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem zawodnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
  • Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie kart zgłoszeniowych.

  OPŁATY

  • Opłata za Bieg Główny na 1 mila i biegi towarzyszące zawodników zapisanych przez panel STARTMETA wybierając opcję „Zapłać” wynosi:
   • 30 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia 01.05.2022
   • 50 zł – przy zgłoszeniu w dniu biegu w Biurze zawodów
  • Opłata za start w Biegach Dziecięcych wynosi:
   • 20 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia 01.05.2022
   • 50 zł – przy zgłoszeniu w dniu biegu w Biurze Zawodów
   • Opłaty STARTER PZLA
   • opłatę dokonujemy za każdy osobo start zawodnika. Uwaga ! Koniczne jest usunięcie zawodnika z listy startowej w przypadku braku startu.
   • Opłatę startową należy dokonać przed zawodami na nr poniższego konta z dopiskiem za imię i nazwisko zawodnika, a brak opłaty skutkować będzie z skreśleniem z list startowych.

    numer konta bankowego : 46 1160 2202 0000 0001 2959 5565

    Faktury będą przesyłane drogą elektroniczną po przesłaniu prośby i danych płatnika na adres e mail: biuro@kondycja.com.pl

  • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu.
  • Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty w dniu zgłoszenia
  • Organizator nie wystawia faktur VAT.
  • możliwość uzyskania rachunku po wcześniejszym podaniu danych na: wieslaw.paradowski@gmail.com
  • Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
  • Nie ma możliwości przekazania opłaty na innego uczestnika.

  BIURO ZAWODÓW

  • Biuro Zawodów w dniu biegu 03.05.2022 od godz. 10.00 na Stadionie Miejskim w Piasecznie

  POMIAR CZASU

  • Zgodnie z przepisami PZLA.
  • Zawody sędziują licencjonowani sędziowie PZLA w oparciu o elektroniczny system pomiaru czasu.
  • Numer startowy powinien być umieszczony z przodu tak, aby był całkowicie widoczny.

  KLASYFIKACJA I NAGRODY

  • Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal.
  • Dodatkowo Zdobywcy miejsc I-III Biegu Głównego na 1 mila w klasyfikacjach poniższych otrzymają puchary i upominki.
  • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   • Dane osobowe uczestników imprezy objętej niniejszym Regulaminem będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.
   • Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000 z dnia 24 maja 2018 roku).
    Administratorem danych osobowych jest Organizator.
   • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
   • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
   • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   • Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać jego treści.
   • Dokonanie opłaty i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
   • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników biegu wywiadu i robienia mu zdjęć oraz filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystywane w Internecie lub w transmisjach radiowo- telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne związanie z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
   • Zawodnicy uczestniczą w biegach na swoją odpowiedzialność. Za własne działania odpowiadają według przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
   • Zawodnicy powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
   • Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną odpowiedzialność za jej start.
   • Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
   • Uczestnikom startującym zabrania się zażywania wyżej wymienionych środków oraz substancji zarówno przed biegiem, jak i w jego trakcie, pod karą wykluczenia z biegu. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia zawodnika z udziału w biegu, bez zwrotu opłaty startowej.
   • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
   • Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
   • Koszty przejazdu i noclegu ponoszą uczestnicy.
   • Protesty w formie pisemnej można będzie składać w Biurze Zawodów do 15 minut po zakończeniu biegu.
   • Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor biegu po konsultacji z sędzią.
   • W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
   • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

Partnerzy biegu
Zapisy

Zapisy do biegu dostępne są TUTAJ

Lista startowa

Lista uczestników biegu dostępna jest TUTAJ

Bieg odbywa się wyłącznie na bieżni Stadionu Miejskiego w Piasecznie przy ul. 1 Maja 16, poniższa mapka jest nieaktualna.

Wyniki biegu

Piaseczyńska Mila 2014, 2015, 2016

Triumfatorzy Piaseczyńskiej Mili Konstytucyjnej w poprzednich latach

 • 2017 – Oliwia Malmon i Krzysztof Wasiewicz z Piaseczna
 • 2016 – Aleksandra Płocińska i Krzysztof Wasiewicz z Piaseczna
 • 2015 – Monika Jusińska z Warszawy i Marcin Nagórek z Zamościa
 • 2014 – Izabella Zaniewska i Krzysztof Wasiewicz z Piaseczna
 • 2013 – Ewa Chreścionko z Wyszkowa i Dawid Kubiec ze Starachowic
 • 2012 – Anna Jakubczak Pawelec z Zamościa i Michał Bernardelli z Warszawy
 • 2011 – Marta Szenk i Adam Matuła
 • 2010 – Anna Jakubczak z Zamościa i Paweł Czapiewski z Barlinka
 • 2009 – Aleksandra Jakubczak z Zamościa i Michał Bernardelli z Warszawy
 • 2008 – Anna Jakubczak z Zamościa i Adam Zawisza z Bydgoszczy
 • 2007 – Ilona Banaszek z Warszawy i Marcin Kufel z Warszawy
 • 2006 – Renata Paradowska z Piaseczna i Michał Bernardelli z Warszawy
 • 2005 – Anna Lipka z Opaczy i Paweł Strachota z Warszawy
 • 2004 – Monika Dworańczyk z Wrocławia i Tomasz Dobosz z Piaseczna
 • 2003 – Małgorzata Bury i Marcin Fudalej – obydwoje z Warszawy
 • 2002 – Renata Paradowska z Piaseczna i Marcin Fudalej z Warszawy
 • 2001 – Aleksandra Jakubczak z Zamościa i Leszek Zblewski z Warszawy

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: