Jesteś tutaj:
Memoriał Lecha Abramowicza

Memoriał Lecha Abramowicza


 • Aktualności
 • Regulamin
 • Partnerzy biegu
 • Zapisy
 • Lista Startowa
 • Trasa biegu
 • Wyniki biegu

Aktualności

Regulamin

I CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegu jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz zdobywanie nowych jej zwolenników.
 • Aktywne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu.
 • Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Głoskowa.
 • Integracja środowiska lokalnego i sportowego.

II ORGANIZATORZY

 • Gmina Piaseczno
 • GOSiR Piaseczno
 • Sołectwo Głosków
 • Współorganizatorzy:

 • Dorota Kłos Radna Gminy Piaseczno
 • Wykonawca:

 • Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe KONDYCJA

III TERMIN I MIEJSCE

 • Bieg odbędzie się dnia 1 września 2019 r. o godz. 11:30 w Głoskowie.

IV PROGRAM MINUTOWY

 • 10:00 – 10:45 Zapisy
 • 11:00 Start biegu dla dzieci(ur 2011 i młodsi) 200 m
 • 11:15 Start Biegu Rodzinnego(b.o) 1 km – Fun Run
 • 11:30 Start Główny 3 km (2007 i starsi)

V UCZESTNICTWO

 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w dniu 1.09.2019 w Biurze zawodów w Głoskowie.
 • W biegu głównym mają prawo startu osoby których rodzice lub opiekunowie wyrazili zgodę na start.
 • W biegu na 1 km m prawo startu mają wszyscy chętni.
 • Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis startującego na karcie zgłoszeniowej lub oświadczenie potwierdzające start na własną odpowiedzialność.
 • W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego, decyzja lekarza przed startem i w czasie trwania biegu jest ostateczna.
 • Uczestnicy do lat 18 zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu.
 • Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie kart zgłoszeniowych.

VI ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu biegu w biurze zawodów.
 • Organizator ustala łączny limit 100 osób / 200 m / 1 km/ 3 km

VII BIURO ZAWODÓW

 • Biuro zawodów w godz. 10:00 – 11:00 w Głosków Letnisko ul. Ogrodowa 9 a, tuż obok placu zabaw ( dawna świetlica)

VIII POMIAR CZASU

 • Pomiaru czasu i ustalenia kolejności w poszczególnych biegach będzie dokonywało Stowarzyszenie Kondycja za pośrednictwem elektronicznego stopera z drukarką, tylko i wyłącznie miejsca 1-3
 • Karta startowa powinna być umieszczona z przodu tak, aby była całkowicie widoczna.

IX KLASYFIKACJE

 • W biegach prowadzona będzie klasyfikacja K i M.

X NAGRODY

 • We wszystkich biegach K i M wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe plecaczki z biegu oraz medal – limit 100 miejsc.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i przestrzegać jego treści.
 • Pobranie przez zawodnika numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników biegu wywiadu i robienia mu zdjęć oraz filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystywane w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu.
 • Materiały, o których mowa powyżej mogą być wykorzystywane zarówno poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD, DVD w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych w gazetach i na wystawach, jak i na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 • Zawodnicy uczestniczą w biegach na swoją odpowiedzialność. Za własne działania odpowiadają według przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 • Na miejsce crossu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 • Zawodnikom startującym zabrania się zażywania wyżej wymienionych środków oraz substancji zarówno przed biegiem, jak i w jego trakcie, pod karą wykluczenia z biegu.
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia zawodnika z udziału w biegu.
 • Zawodnicy powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w biegu.
 • Zawodnicy powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
 • Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną odpowiedzialność za jej start.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.
 • Podczas crossu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu okrycia wierzchniego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 • Koszty przejazdu i noclegu ponoszą uczestnicy.
 • Protesty w formie pisemnej można będzie składać w biurze zawodów do 15 minut po zakończeniu biegu.
 • Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor po konsultacji z sędzią.
 • W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: