Jesteś tutaj:
Aktywności
biegamy, trenujemy, spotykamy się...

Piaseczyńska Piątka


 • Aktualności
 • Regulamin
 • Partnerzy biegu
 • Zapisy
 • Lista Startowa
 • Trasa biegu
 • Wyniki biegu

Aktualności

Regulamin

CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegania jako podstawowej formy ruchu i pozyskiwanie nowych jej zwolenników.
 • Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 • Integracja środowiska biegowego.
 • Promocja miasta Piaseczno.

ORGANIZATORZY

 • Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe KONDYCJA
 • Współorganizatorzy:
 • Gmina Piaseczno
 • Akademia Biegowa Renata Paradowska

TERMIN I MIEJSCE

 • Bieg Główny na 5 km odbędzie się dnia 25.05.2019 godz. 18.00
 • Start i meta biegu zlokalizowana na Stadionie Miejskim w Piasecznie ul. 1 Maja 16

PROGRAM MINUTOWY IMPREZY

 • 15.30 – 16.45 – zapisy do Biegu Głównego na 5 km, biegów towarzyszących oraz wydawanie pakietów
 • 17.00 – Bieg Krasnali na 200 m
 • 17.10 – Bieg dzieci 400 m
 • 17.20 – Bieg Rodzinny na 1 km
 • 17.45 – wspólna rozgrzewka
 • 18.00 – start Biegu Głównego na 5 km
 • 19.30 – wręczenie nagród
 • 20.00 – wspólne biesiadowanie
 • 21.00 – zakończenie imprezy

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie www.kondycja.com.pl do dnia 18.05.2019.
 • Po upływie powyższego terminu zgłoszenie uczestnictwa możliwe będzie wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 24.05.2019 w godz. 15.00 – 20.00 w Decathlon Piaseczno lub w dniu biegu 25.05.2019 w godz. 15.30 – 16.45 Stadion Miejski Piaseczno (w przypadku posiadania wolnych numerów).
 • Numer startowy zostanie przyznany po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie Organizatora.
 • Organizator ustala limit 300 osób – Bieg Główny i 200 osób – biegi towarzyszące.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji po osiągnięciu ww. limitów.

Piątka Zgoda

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W Biegu Głównym na 5 km mają prawo startu osoby, które do dnia 25.05.2019 ukończą 12 lat.
 • W Biegu Rodzinnym mogą wziąć udział dzieci i osoby dorosłe.
 • W Biegu Krasnali mogą wziąć udział dzieci urodzone w 2012 i młodsze, a w biegu na 400 m 2011- 2010- 2009
 • Start dzieci i uczestników do 18 roku życia tylko pod warunkiem dostarczenia zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu. Formularz dostępny TUTAJ
 • Wszyscy pełnoletni uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów poprzez okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 • Podpisując kartę zgłoszeniową zawodnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Organizator nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem zawodnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 • Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dowodu osobistego.

OPŁATY

 • Opłata za Bieg Główny na 5 km wynosi:
  • 30 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia 10.05.2019
  • 40 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia 19.05.2019
  • 60 zł – przy zgłoszeniu po dniu 19.05.2019 oraz w Biurze Zawodów
 • Opłata za start w biegach towarzyszących (Bieg Krasnali i Bieg Rodzinny) wynosi:
  • 20 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia 19.05.2019
  • 30 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie po dniu 19.05.2019 i w Biurze Zawodów
 • Opłatę startową można zrealizować na stronie www.kondycja.com.pl , wybierając opcję „Zapłać”.
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu.
 • Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty startowej w dniu rejestracji.
 • Organizator nie wystawia faktur VAT.
 • Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 • Nie ma możliwości przekazania opłaty na innego uczestnika.

PAKIET STARTOWY

 • Okolicznościowa koszulka dla każdego uczestnika (limit 300 osób Bieg Główny i 200 osób biegi towarzyszące).
 • Numer startowy z wbudowanym chipem, agrafki.
 • Posiłek i napój.

BIURO ZAWODÓW

 • Biuro Zawodów w dniu 24.05.2019 w godz. 15.00 – 20.00 w Decathlon Piaseczno lub w dniu biegu 25.05.2019 w godz. 15.30 – 16.45 Stadion Miejski Piaseczno ul. 1 Maja 16

POMIAR CZASU

 • Pomiaru czasu i ustalenia kolejności w poszczególnych biegach dokonywała będzie firma elektronicznego pomiaru czasu za pomocą numeru startowego z wmontowanym chipem
 • Nie należy zamieniać numerów startowych.
 • Numer startowy powinien być umieszczony z przodu tak, aby był całkowicie widoczny.
 • Niewłaściwe zamocowanie numeru startowego z chipem może spowodować niesklasyfikowanie uczestnika.

KLASYFIKACJA I NAGRODY

 • Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera). Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów netto (liczonych od chwili przekroczenia linii startu przez zawodnika).
 • Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal (limit 300 osób Bieg Główny i 200 osób biegi towarzyszące).
 • Zdobywcy miejsc I-III Biegu Głównego w klasyfikacjach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe:
  • ustalenia nagradzanych kat. do momentu rejestracji
  • dziewczęta i chłopcy rocznik 2006-2001
  • dziewczęta i chłopcy rocznik 2000-1998
  • seniorki i seniorzy rocznik 1999-1980
  • masters 40 rocznik 1979-1970
  • masters 50+ rocznik 1969 i starsi
 • W Biegu Głównym prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
 • Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.
 • Uczestnicy z klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.
 • W biegach towarzyszących nagradzane są miejsca I-III kobiet i mężczyzn, bez podziału na kategorie wiekowe.
 • Liczba i rodzaj klasyfikacji oraz nagrody mogą ulec zmianie w zależności od pozyskanych sponsorów.
 • Nagrody nie będą wręczane jeśli w danej kategorii będzie mniej niż 3 osoby.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe uczestników imprezy objętej niniejszym regulaminem będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.
 • Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000 z dnia 24 maja 2018 roku). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać jego treści.
 • Dokonanie opłaty i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników biegu wywiadu i robienia mu zdjęć oraz filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystywane w Internecie lub w transmisjach radiowo- telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne związanie z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 • Zawodnicy uczestniczą w biegach na swoją odpowiedzialność. Za własne działania odpowiadają według przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 • Zawodnicy powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
 • Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną odpowiedzialność za jej start.
 • Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 • Uczestnikom startującym zabrania się zażywania wyżej wymienionych środków oraz substancji zarówno przed biegiem, jak i w jego trakcie, pod karą wykluczenia z biegu. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia zawodnika z udziału w biegu, bez zwrotu opłaty startowej.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 • Koszty przejazdu i noclegu ponoszą uczestnicy.
 • Protesty w formie pisemnej można będzie składać w Biurze Zawodów do 15 minut po zakończeniu biegu.
 • Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor biegu po konsultacji z sędzią.
 • W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

Partnerzy biegu
Zapisy

Zapisy do biegu dostępne tutaj https://www.kondycja.com.pl/startmeta/

Lista Startowa

Lista uczestników biegu dostępna jest
TUTAJ

Nowa trasa biegu poniżejPokaż “Piaseczyńska Piątka” Trasa Biegu na 5 km z Atestem PZLA na większej mapie  film zrobiony dzięki portalowi mojemiastopiaseczno.pl

Wyniki biegu

Wyniki biegów z roku 2014:

Wyniki biegów z roku 2013:

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: