Jesteś tutaj:
Aktywności
biegamy, trenujemy, spotykamy się...

Piaseczyńska Piątka


 • Aktualności
 • Regulamin
 • Partnerzy biegu
 • Zapisy
 • Lista Startowa
 • Trasa biegu
 • Wyniki biegu

Aktualności

Regulamin

CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegania jako podstawowej formy ruchu i pozyskiwanie nowych jej zwolenników.
 • Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 • Integracja środowiska biegowego.
 • Promocja miasta Piaseczno.

ORGANIZATORZY

 • Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe KONDYCJA
 • Współorganizatorzy:
 • Gmina Piaseczno
 • Akademia Biegowa Renata Paradowska

TERMIN I MIEJSCE

 • Bieg Główny na 5 km odbędzie się dnia 30.05.2020 godz. 18.00
 • Start i meta biegu zlokalizowana na Stadionie Miejskim w Piasecznie ul. 1 Maja 16

PROGRAM MINUTOWY IMPREZY

 • 15.30 – 16.45 – zapisy do Biegu Głównego na 5 km, biegów towarzyszących oraz wydawanie pakietów
 • 17.00 – Bieg Krasnali na 200 m
 • 17.10 – Bieg dzieci 400 m
 • 17.20 – Bieg Rodzinny na 1 km
 • 17.45 – wspólna rozgrzewka
 • 18.00 – start Biegu Głównego na 5 km
 • 19.30 – wręczenie nagród
 • 20.00 – wspólne biesiadowanie
 • 21.00 – zakończenie imprezy

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie www.kondycja.com.pl do dnia 25.05.2020.
 • Po upływie powyższego terminu zgłoszenie uczestnictwa możliwe będzie wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 29.05.2020 w godz. 15.00 – 20.00 w Decathlon Piaseczno lub w dniu biegu 30.05.2020 w godz. 15.30 – 16.45 Stadion Miejski Piaseczno (w przypadku posiadania wolnych numerów).
 • Numer startowy zostanie przyznany po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie Organizatora.
 • Organizator ustala limit 300 osób – Bieg Główny i 200 osób – biegi towarzyszące.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji po osiągnięciu ww. limitów.
 • „Organizator nie weryfikuje poprawności danych podanych podczas rejestracji i nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą”.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W Biegu Głównym na 5 km mają prawo startu osoby, które do dnia 30.05.2020 ukończą 12 lat.
 • W Biegu Rodzinnym mogą wziąć udział dzieci i osoby dorosłe.
 • W Biegu Krasnali mogą wziąć udział dzieci urodzone w 2013 i młodsze, a w biegu na 400 m 2012- 2011- 2010
 • Start dzieci i uczestników do 18 roku życia tylko pod warunkiem dostarczenia zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu.
 • Wszyscy pełnoletni uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów poprzez okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 • Podpisując kartę zgłoszeniową zawodnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Organizator nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem zawodnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 • Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dowodu osobistego.

OPŁATY

 • Opłata za Bieg Główny na 5 km wynosi:
  • 40 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia 25.05.2020
  • 60 zł – przy zgłoszeniu po dniu 25.05.2020 oraz w Biurze Zawodów
 • Opłata za start w biegach towarzyszących (Bieg Krasnali i Bieg Rodzinny) wynosi:
  • 20 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia 20.05.2020
  • 30 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie po dniu 20.05.2020 i w Biurze Zawodów
 • Opłatę startową można zrealizować na stronie www.kondycja.com.pl , wybierając opcję „Zapłać”.
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu.
 • Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty startowej w dniu rejestracji.
 • Organizator nie wystawia faktur VAT.
 • Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 • Nie ma możliwości przekazania opłaty na innego uczestnika.

PAKIET STARTOWY

 • Okolicznościowa koszulka dla każdego uczestnika (limit 300 osób Bieg Główny i 200 osób biegi towarzyszące).
 • Numer startowy z wbudowanym chipem, agrafki.
 • Posiłek i napój.

BIURO ZAWODÓW

 • Biuro Zawodów w dniu 29.05.2020 w godz. 15.00 – 20.00 w Decathlon Piaseczno lub w dniu biegu 30.05.2020 w godz. 15.30 – 16.45 Stadion Miejski Piaseczno ul. 1 Maja 16

POMIAR CZASU

 • Pomiaru czasu i ustalenia kolejności w poszczególnych biegach dokonywała będzie firma elektronicznego pomiaru czasu za pomocą numeru startowego z wmontowanym chipem
 • Nie należy zamieniać numerów startowych.
 • Numer startowy powinien być umieszczony z przodu tak, aby był całkowicie widoczny.
 • Niewłaściwe zamocowanie numeru startowego z chipem może spowodować niesklasyfikowanie uczestnika.

KLASYFIKACJA I NAGRODY

 • Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera) za wyjątkiem pierwszych 20 miejsc. Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów netto (liczonych od chwili przekroczenia linii startu przez zawodnika).
 • Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal (limit 300 osób Bieg Główny i 200 osób biegi towarzyszące).
 • Zdobywcy miejsc I-III Biegu Głównego w klasyfikacjach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe:
  • ustalenia nagradzanych kat. do momentu rejestracji
  • dziewczęta i chłopcy rocznik 2007-2001
  • seniorki i seniorzy rocznik 2000-1981
  • masters 40 rocznik 1980-1969
  • masters 50+ rocznik 1968 i starsi
 • W Biegu Głównym prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
 • Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.
 • Uczestnicy z klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.
 • W biegach towarzyszących nagradzane są miejsca I-III kobiet i mężczyzn, bez podziału na kategorie wiekowe.
 • Liczba i rodzaj klasyfikacji oraz nagrody mogą ulec zmianie w zależności od pozyskanych sponsorów.
 • Nagrody nie będą wręczane jeśli w danej kategorii będzie mniej niż 3 osoby.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe uczestników imprezy objętej niniejszym regulaminem będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.
 • Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000 z dnia 24 maja 2018 roku). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać jego treści.
 • Dokonanie opłaty i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników biegu wywiadu i robienia mu zdjęć oraz filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystywane w Internecie lub w transmisjach radiowo- telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne związanie z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 • Zawodnicy uczestniczą w biegach na swoją odpowiedzialność. Za własne działania odpowiadają według przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 • Zawodnicy powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
 • Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną odpowiedzialność za jej start.
 • Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 • Uczestnikom startującym zabrania się zażywania wyżej wymienionych środków oraz substancji zarówno przed biegiem, jak i w jego trakcie, pod karą wykluczenia z biegu. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia zawodnika z udziału w biegu, bez zwrotu opłaty startowej.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 • Koszty przejazdu i noclegu ponoszą uczestnicy.
 • Protesty w formie pisemnej można będzie składać w Biurze Zawodów do 15 minut po zakończeniu biegu.
 • Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor biegu po konsultacji z sędzią.
 • W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

Partnerzy biegu
Zapisy

Zapisy do biegu dostępne tutaj https://www.kondycja.com.pl/startmeta/

Lista Startowa

Lista uczestników biegu dostępna jest
TUTAJ

Nowa trasa biegu poniżejPokaż “Piaseczyńska Piątka” Trasa Biegu na 5 km z Atestem PZLA na większej mapie  film zrobiony dzięki portalowi mojemiastopiaseczno.pl

Wyniki biegu

Wyniki biegów z roku 2014:

Wyniki biegów z roku 2013:

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: