Jesteś tutaj:
Aktywności
biegamy, trenujemy, spotykamy się...

Piaseczyńska Piątka


 • Aktualności
 • Regulamin
 • Partnerzy biegu
 • Zapisy
 • Lista Startowa
 • Trasa biegu
 • Wyniki biegu

Aktualności

Regulamin

CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegania jako podstawowej formy ruchu i pozyskiwanie nowych jej zwolenników.
 • Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 • Integracja środowiska biegowego.
 • Promocja miasta Piaseczno.

ORGANIZATORZY

 • Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe KONDYCJA
 • Gmina Piaseczno

TERMIN I MIEJSCE

  Stadion Miejski w Piasecznie ul. 1 Maja 16 godz. 16:00 w dniu 28.05.2022r.
  UWAGA ! Wszystkie biegi rozegrane będą na 400 m bieżni lekkoatletycznej

PROGRAM ZAWODÓW

 • 17 00 Bieg Krasnali dystans 200 m rocznik 2013 i młodsi
 • 17 15 Bieg dzieci dystans 400 m roczniki 2012-2011-2010
 • 17 30 Bieg Rodzinny 1 km Bieg bez ograniczeń wiekowych.
 • 18 00 Bieg Główny 5 000 m 2006 i starsi ( Bieg zostanie podzielony na serie po 25 osób)
 • Wszystkich uczestnikom zostanie przydzielony numer startowy organizatora

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie www.kondycja.com.pl/startmeta/ do dnia 25.05.2022 r godz.18 00
 • Po upływie powyższego terminu zgłoszenie uczestnictwa możliwe tylko w dniu biegu w przypadku posiadania wolnych numerów. Odpłatność w tym przypadku wynosi 80 zł
 • organizator ustala łączny limit 150 zgłoszeń
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji po osiągnięciu ww. limitów.
 • ,,Organizator nie weryfikuje poprawności danych podanych podczas rejestracji i nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą”.
 • W przypadku osoby niepełnoletniej kartę zgłoszeniową podpisuje rodzic / opiekun prawny.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W Biegu Głównym na 5 000 m mają prawo startu osoby, które do dnia 28.05.2022 ukończą 16 lat.
 • Start dzieci i uczestników do 16 roku życia tylko pod warunkiem dostarczenia zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu.
 • Wszyscy pełnoletni uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów poprzez okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 • Podpisując kartę zgłoszeniową zawodnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Organizator nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem zawodnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

OPŁATY

 • Bieg Główny 5000 m Opłata 40 zł do dnia 25.05.2022 r
 • Bieg Krasnali 200 m – Opłata startowa 30 zł do dnia 25.05.2022 r.
 • Bieg dzieci 400 m – Opłata startowa 30 zł do dnia 25.05.2022 r.
 • Bieg Rodzinny 1 km Opłata startowa 30 zł do dnia 25.05.2022 r.
  Po tym terminie możliwość zapisu tylko w dniu biegu w biurze zawodów 28.05.2022 r. w tym przypadku opłata wynosi 80 zł.
  Opłatę startową można zrealizować na stronie www.kondycja.com.pl/startmeta/, wybierając opcję „Zapłać”
  Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu.
  Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty startowej w dniu rejestracji.
  Organizator nie wystawia faktur VAT.
  Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 • Nie ma możliwości przekazania opłaty na innego uczestnika.
  • Pomiaru czasu i ustalenia kolejności w poszczególnych biegach dokonywała będzie firma elektronicznego pomiaru czasu za pomocą Foto Finisz Lynx
  • Nie należy zamieniać numerów startowych.
  • Numer startowy powinien być umieszczony z przodu tak, aby był całkowicie widoczny.
  • Niewłaściwe zamontowanie numeru może spowodować nieskwalifikowanie uczestnika

  ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW

  • Bieg Główny zostanie rozegrany w seriach, o różnych limitach startowych.
  • Weryfikacja uczestników do poszczególnych serii odbywa się dwuetapowo:
  • Zawodnik deklaruje przy zapisie jedną ze stref czasowych.
  • Jeżeli liczba uczestników danej strefy czasowej przekroczy 30, Organizator przydziela zawodnika do poszczególnych serii przeznaczonych dla danej strefy czasowej.
  • Ostateczny podział zawodników na serie zostanie przedstawiony przez organizatora najpóźniej do końca dnia 27.05.2022 r
  • Biegi towarzyszące rozegrane będą na bieżni lekkoatletycznej

  KLASYFIKACJA I NAGRODY

  • Zdobywcy miejsc w kat K i M I-III Biegu Głównego otrzymują puchary i upominki (najlepsze uzyskane czasy)
  • W biegu Głównym prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacja wiekowa bez dodatkowych nagród.
  • Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.
  • Nagrody w biegach towarzyszących I-III w kat. dziewcząt i chłopców bez podziału na kat. wiekowe.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  • Dane osobowe uczestników imprezy objętej niniejszym regulaminem będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.
  • Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000 z dnia 24 maja 2018 roku). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać jego treści.
  • Dokonanie opłaty i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników biegu wywiadu i robienia mu zdjęć oraz filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystywane w Internecie lub w transmisjach radiowo- telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne związanie z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
  • Zawodnicy uczestniczą w biegach na swoją odpowiedzialność. Za własne działania odpowiadają według przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
  • Zawodnicy powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
  • Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną odpowiedzialność za jej start.
  • Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
  • Uczestnikom startującym zabrania się zażywania wyżej wymienionych środków oraz substancji zarówno przed biegiem, jak i w jego trakcie, pod karą wykluczenia z biegu. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia zawodnika z udziału w biegu, bez zwrotu opłaty startowej.
  • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
  • Koszty przejazdu i noclegu ponoszą uczestnicy.
  • Protesty w formie pisemnej można będzie składać w Biurze Zawodów do 15 minut po zakończeniu biegu.
  • Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor biegu po konsultacji z sędzią.
  • W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
  • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

Partnerzy biegu
Zapisy

Zapisy do biegu dostępne tutaj https://www.kondycja.com.pl/startmeta/

Lista Startowa

Lista uczestników biegu dostępna jest
TUTAJ

Nowa trasa biegu poniżejPokaż „Piaseczyńska Piątka” Trasa Biegu na 5 km z Atestem PZLA na większej mapie  film zrobiony dzięki portalowi mojemiastopiaseczno.pl

Wyniki biegu

Wyniki biegów z roku 2014:

Wyniki biegów z roku 2013:

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: