Jesteś tutaj:
Aktywności
biegamy, trenujemy, spotykamy się...

Piaseczyńska Piątka


 • Aktualności
 • Regulamin
 • Partnerzy biegu
 • Zapisy
 • Lista Startowa
 • Trasa biegu
 • Wyniki biegu

Aktualności

Regulamin

CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegania jako podstawowej formy ruchu i pozyskiwanie nowych jej zwolenników.
 • Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 • Integracja środowiska biegowego.
 • Promocja miasta Piaseczno.

ORGANIZATORZY

 • Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe KONDYCJA
 • Gmina Piaseczno

TERMIN I MIEJSCE

 • Stadion Miejski w Piasecznie ul. 1 Maja 16 godz. 15:00 w dniu 29.05.2021r.

PROGRAM ZAWODÓW

 • K: 100m, 200m, 300m kat. U16 i młodsi, 400m, 800m, 1500m, Bieg Główny 5000 m
 • M: 100m, 200m,300m kat. U16 i młodsi, 400m, 800m, 1500 m, Bieg Główny 5000 m
 • Bieg Główny zostanie podzielony na serie po 25 osób
 • Prawo startu mają zawodnicy licencjonowani zrzeszeni w PZLA i WMOZLA
 • Wszystkich zawodników od kat. młodzika obowiązują numery klubowe zgodnie z przepisami PZLA, wyjątek stanowi Bieg Główny na 5000 m gdzie zostanie przydzielony numer startowy organizatora

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie www.domtel-sport.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.05.2021 r godz. 15:00
 • Program minutowy zostanie zamieszczony po zamknięciu zapisów na stronie www.domtel-sport.pl oraz www.kondycja.com.pl/starmeta/
 • Po upływie powyższego terminu zgłoszenie uczestnictwa możliwe tylko w dniu biegu, odpłatność w tym przypadku wynosi 60 zł
  • Uwaga obowiązuje konieczność potwierdzenie udziału w biegu najpóźniej na 1 godzinę przed startem.

 • Organizator ustala limit 50 osób – Bieg Główny.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji po osiągnięciu ww. limitów.
 • „Organizator nie weryfikuje poprawności danych podanych podczas rejestracji i nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą”.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W Biegu Głównym na 5 000 m mają prawo startu osoby, które do dnia 29.05.2021 ukończą 16 lat.
 • Start dzieci i uczestników do 16 roku życia tylko pod warunkiem dostarczenia zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu.
 • Wszyscy pełnoletni uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów poprzez okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 • Podpisując kartę zgłoszeniową zawodnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Organizator nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem zawodnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

OPŁATY

 • Bieg Główny:
  • Opłata 40 zł do dnia 26.05.2021 r.
  • Opłata 60 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie w biurze zawodów.
 • Biegi towarzyszące 20 zł płatne na konto Kondycja do dnia 26.05.2021 r.
 • Opłatę startową można zrealizować na stronie www.kondycja.com.pl/startmeta/, wybierając opcję „Zapłać”
 • Zgłoszeni poprzez Starter PZLA dokonują opłaty startowej na Konto Organizatora

  Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe ,,Kondycja”
  05-500 Piaseczno ul. 1 Maja 16 NIP 123 117 10 96
  Millenium Bank 46 1160 2202 0000 0001 2959 5565

 • Możliwość wystawienia Faktury po podaniu danych na adres mail. biuro@kondycja.com.pl
  Opłaty startowej dokonują zgłaszające kluby.

 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu.
 • Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty startowej w dniu rejestracji.
 • Organizator nie wystawia faktur VAT.
 • Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 • Nie ma możliwości przekazania opłaty na innego uczestnika.

BIURO ZAWODÓW

 • Biuro Zawodów w dniu 29.05.2021 w godz. 14:00 – 19:00 w Stadion Miejski Piaseczno ul. 1 Maja 16

POMIAR CZASU

 • Pomiaru czasu i ustalenia kolejności w poszczególnych biegach dokonywała będzie firma elektronicznego pomiaru czasu za pomocą FotoFinisz Lynx
 • Nie należy zamieniać numerów startowych.
 • Numer startowy powinien być umieszczony z przodu tak, aby był całkowicie widoczny.
 • Niewłaściwe zamontowanie numeru może spowodować nieskwalifikowanie uczestnika
 • Oficjalne wyniki biegu zostaną umieszczone do dnia 1.06.2021 r, a poszczególne wyniki biegów zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń do 15 minut po każdej konkurencji.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW

 • W związku z panująca sytuacją całość imprezy zostanie przeprowadzona w obrębie Stadionu Miejskiego w Piasecznie
 • Limit osób przebywających jednocześnie na stadionie wynosi 50 osób
 • Wejście na stadion TYLKO BRAMĄ GŁÓWNĄ
 • Każda osoba wchodząca na stadion będzie miała mierzoną temperaturę.
 • Osoby z podwyższoną temperaturą, nie będzie wpuszczona na stadion.
 • Obszar podzielony będzie na III strefy:

  Strefa Przedstartowa ( okolice bramy głównej)
  Strefa Startowa (bieżnia stadionu)
  Okolica Postartowa (teren za budynkiem GOSiR)

 • Każdy uczestnik przed startem oczekuje w strefie Przedstartowej na sędziego, który po zweryfikowaniu zawodników danej serii poprowadzi grupę na linie startu.
 • Po zakończonym biegu zawodnik ma obowiązek przejść do strefy Postartowej, gdzie będzie zorganizowany posiłek oraz dekoracje.
 • Bieg zostanie rozegrany w seriach, o różnych limitach startowych.
 • Weryfikacja uczestników do poszczególnych serii odbywa się dwuetapowo:
 • Zawodnik deklaruje przy zapisie jedną ze stref czasowych.
 • Jeżeli liczba uczestników danej strefy czasowej przekroczy 30, Organizator przydziela zawodnika do poszczególnych serii przeznaczonych dla danej strefy czasowej.
 • Ostateczny podział zawodników na serie zostanie przedstawiony przez organizatora najpóźniej do końca dnia 28.05.2021 r

KLASYFIKACJA I NAGRODY

 • Zdobywcy miejsc w kat K i M I-III Biegu Głównego otrzymują puchary i upominki (najlepsze uzyskane czasy)
 • Przewiduje się puchary za najlepsze uzyskane wyniki sportowe w kat K M w wybranych konkurencjach.
 • W biegu Głównym prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacja wiekowa bez dodatkowych nagród.
 • Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe uczestników imprezy objętej niniejszym regulaminem będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.
 • Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000 z dnia 24 maja 2018 roku). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać jego treści.
 • Dokonanie opłaty i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników biegu wywiadu i robienia mu zdjęć oraz filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystywane w Internecie lub w transmisjach radiowo- telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne związanie z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 • Zawodnicy uczestniczą w biegach na swoją odpowiedzialność. Za własne działania odpowiadają według przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 • Zawodnicy powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
 • Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną odpowiedzialność za jej start.
 • Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 • Uczestnikom startującym zabrania się zażywania wyżej wymienionych środków oraz substancji zarówno przed biegiem, jak i w jego trakcie, pod karą wykluczenia z biegu. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia zawodnika z udziału w biegu, bez zwrotu opłaty startowej.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 • Koszty przejazdu i noclegu ponoszą uczestnicy.
 • Protesty w formie pisemnej można będzie składać w Biurze Zawodów do 15 minut po zakończeniu biegu.
 • Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor biegu po konsultacji z sędzią.
 • W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

Partnerzy biegu
Zapisy

Zapisy do biegu dostępne tutaj https://www.kondycja.com.pl/startmeta/

Lista Startowa

Lista uczestników biegu dostępna jest
TUTAJ

Nowa trasa biegu poniżejPokaż „Piaseczyńska Piątka” Trasa Biegu na 5 km z Atestem PZLA na większej mapie  film zrobiony dzięki portalowi mojemiastopiaseczno.pl

Wyniki biegu

Wyniki biegów z roku 2014:

Wyniki biegów z roku 2013:

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: