Jesteś tutaj:
Aktywności
biegamy, trenujemy, spotykamy się...

Piaseczyńska Piątka


 • Aktualności
 • Regulamin
 • Partnerzy biegu
 • Zapisy
 • Lista Startowa
 • Trasa biegu
 • Wyniki biegu

Aktualności

Regulamin

CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegania jako podstawowej formy ruchu i pozyskiwanie nowych jej zwolenników.
 • Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 • Integracja środowiska biegowego.
 • Promocja miasta Piaseczno.

ORGANIZATORZY

 • Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe KONDYCJA
 • Współorganizatorzy:
 • Gmina Piaseczno

TERMIN I MIEJSCE

 • Bieg Główny na 5000 m odbędzie się dnia 04.07.2020 godz. 15.00
 • Start i meta biegu zlokalizowana na Stadionie Miejskim w Piasecznie ul. 1 Maja 16

PROGRAM MINUTOWY IMPREZY

 • Poczatek imprezy godz. 15 00
 • 14 00- 19 00 Wydawanie pakietów
 • UWAGA ! Potwierdzenie udziału w biegach na 1 h przed startem.

 • Bieg 400 m Kobiet (2 serie limit 12 osób)
 • Bieg 400 m Mężczyzn (2 serie limit 12 osób)
 • Bieg 600 m Kobiet (2 serie limit 12 osób)
 • Bieg 600 m Mężczyzn (2 serie limit 12 osób)
 • Bieg 800 m Kobiet (2 serie limit 12 osób)
 • Bieg 800 m Mężczyzn (2 serie limit 12 osób)
 • Bieg 1500 m Kobiet (2 serie limit 16 osób)
 • Bieg 1500 m Mężczyzn (2 serie limit 16 osób)
 • I Biegu Głównego na 5000 m (limit czasu 45 min.)
 • II Seria Biegu Głównego na 5000 m (limit czasu 32 min.)
 • III Seria Biegu Głównego na 5000 m (limit czasu 32 min.)
 • IV Seria Biegu Głównego na 5000 m (limit czasu 32 min.)
 • V Seria Biegu Głównego na 5000 m (limit czasu 27 min.)
 • VI Seria Biegu Głównego na 5000 m (limit czasu 27 min.
 • VII Seria Biegu Głównego na 5000 m Open Kobiet (limit czasu 26 min.)
 • VIII Seria Biegu Głównego na 5000 m Open Mężczyzn (limit czasu 21 min.)
  21.00 – zakończenie imprezy

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie www.kondycja.com.pl do dnia 30.06.2020.
 • Po upływie powyższego terminu zgłoszenie uczestnictwa możliwe .
 • Numer startowy zostanie przyznany po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie Organizatora.
 • Organizator ustala limit 250 osób – Bieg Główny i patrz limity – biegi towarzyszące.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji po osiągnięciu ww. limitów.
 • „Organizator nie weryfikuje poprawności danych podanych podczas rejestracji i nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą”.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W Biegu Głównym na 5 000 m mają prawo startu osoby, które do dnia 30.05.2020 ukończą 16 lat.
 • W Biegu towarzyszacym prawo startu maja zawodnicy ur. 2006 i starsi.
 • Start dzieci i uczestników do 18 roku życia tylko pod warunkiem dostarczenia zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu.
 • Wszyscy pełnoletni uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów poprzez okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 • Podpisując kartę zgłoszeniową zawodnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Organizator nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem zawodnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 • Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dowodu osobistego.

OPŁATY

 • Opłata za Bieg Główny na 5 000 m wynosi:
  • 35 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia 30.06.2020
 • Opłata za start w biegach towarzyszących wynosi:
  • 25 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia 30.06.2020
 • Opłatę startową można zrealizować na stronie www.kondycja.com.pl , wybierając opcję „Zapłać”.
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu.
 • Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty startowej w dniu rejestracji.
 • Organizator nie wystawia faktur VAT.
 • Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 • Nie ma możliwości przekazania opłaty na innego uczestnika.

PAKIET STARTOWY

 • Okolicznościowa koszulka dla każdego uczestnika (limit 250 osób Bieg Główny i patrz limity biegi towarzyszące).
 • Zwrotny Numer startowy, agrafki.
 • Posiłek i napój.

BIURO ZAWODÓW

 • Biuro Zawodów w dniu 04.07.2020 w godz. 14.00 – 19.00 w Stadion Miejski Piaseczno ul. 1 Maja 16

POMIAR CZASU

 • Pomiaru czasu i ustalenia kolejności w poszczególnych biegach dokonywała będzie firma elektronicznego pomiaru czasu za pomocą FotoFinisz Lynx
 • Nie należy zamieniać numerów startowych.
 • Numer startowy powinien być umieszczony z przodu tak, aby był całkowicie widoczny.
 • Niewłaściwe zamontowanie numeru może spowodować nieskwalifikowanie uczestnika
 • Oficjalne wyniki biegu zostaną umieszczone do dnia 6.07.2020 r, a poszczególne wyniki biegów zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń do 15 minut po każdej konkurencji.

  ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW

 • W zwiazku z panująca sytuacją całość imprezy zostanie przeprowadzona w obrębnie Stadionu Miejskiego w Piasecznie
 • Limit osób przebywających jednocześnie na stadonie wynosi 150 osób
 • Wejście na stadion TYLKO BRAMĄ GŁÓWNĄ
 • Każda osoba wchodząca na stadion będzie miała mierzoną temperaturę.
 • Osoby z podwyższoną temperaturą, nie będzie wpuszczona na stadion.
 • Obszar podzielony będzie na III strefy:

  Strefa Przedstartowa ( okolice bramy głównej)
  Strefa Startowa (bieżnia stadionu)
  Okolica Postartowa ( teren za budynkiem GOSiR)

 • Każdy uczestnik przed startem oczekuje w strefie Przedstartowej na sedziego, który po zweryfikowaniu zawodników danej serii poprowadzi grupę na linie startu.
 • Po zakończonym biegu zawodnik ma obowiązek przejść do strefy Postartowej, gdzie będzie zorganizowany posiłek oraz dekoracje.
 • Bieg zostanie rozegrany w 8 seriach, o różnych limitach startowych.
 • Weryfikacja uczestnków do poszczegółnych serii odbywa sie dwuetapowo:
 • Zawodnik deklaruje przy zapisie jedną ze stref czasowych.
 • Jeżeli liczba uczestników danej strefy czasowej przekroczy 30, Organizator przydziela zawodnika do poszczególnych serii przeznaczonych dla danej strefy czasowej.
 • Ostateczny podział zawodników na serie zostanie przedstawiony przez organizatora najpózniej do końca dnia 03.07.2020 r

  KLASYFIKACJA I NAGRODY

  • Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu brutto
  • Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal
  • Zdobywcy miejsc I-III Biegu Głównego ( najmocniejsza seria) oraz zwycięzcy biegów towarzyszacych otrzymują puchary i upominki.
  • zwycięzcy poszczególnych serii Biegu Głównego w kategorii męskiej otrzymują puchary, w kat. kobiet I, II, III miejsce serie powyżej 27 minut. Wyjątek stanowi I i II seria- puchar otrzymuje zwycieżczyni.
  • W biegu Gółwnym prowadzona będzie klasyfikacja gem]neralna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacja wiekowa bez dodatowych nagród.
  • Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodznia.
  • Liczba i rodzaj klasyfikacji oraz nagrody moga ulec zmianie w zależności od sponsorów.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  • Dane osobowe uczestników imprezy objętej niniejszym regulaminem będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.
  • Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000 z dnia 24 maja 2018 roku). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać jego treści.
  • Dokonanie opłaty i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników biegu wywiadu i robienia mu zdjęć oraz filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystywane w Internecie lub w transmisjach radiowo- telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne związanie z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
  • Zawodnicy uczestniczą w biegach na swoją odpowiedzialność. Za własne działania odpowiadają według przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
  • Zawodnicy powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
  • Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną odpowiedzialność za jej start.
  • Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
  • Uczestnikom startującym zabrania się zażywania wyżej wymienionych środków oraz substancji zarówno przed biegiem, jak i w jego trakcie, pod karą wykluczenia z biegu. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia zawodnika z udziału w biegu, bez zwrotu opłaty startowej.
  • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
  • Koszty przejazdu i noclegu ponoszą uczestnicy.
  • Protesty w formie pisemnej można będzie składać w Biurze Zawodów do 15 minut po zakończeniu biegu.
  • Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor biegu po konsultacji z sędzią.
  • W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
  • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

Partnerzy biegu
Zapisy

Zapisy do biegu dostępne tutaj https://www.kondycja.com.pl/startmeta/

Lista Startowa

Lista uczestników biegu dostępna jest
TUTAJ

Nowa trasa biegu poniżejPokaż “Piaseczyńska Piątka” Trasa Biegu na 5 km z Atestem PZLA na większej mapie  film zrobiony dzięki portalowi mojemiastopiaseczno.pl

Wyniki biegu

Wyniki biegów z roku 2014:

Wyniki biegów z roku 2013:

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: