Jesteś tutaj:
O nas
czyli kim jesteśmy i co robimy

Statut

ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY

§ 1

 1. Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Kondycja” zwane dalej „Stowarzyszeniem ” działa zgodnie z Ustawą „O Kulturze Fizycznej”, Ustawą „Prawo o stowarzyszeniach” oraz niniejszym Statutem.

§ 2

 1. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Piasecznie

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

 1. Stowarzyszenie jest organizacją posiadającą osobowość prawną i może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze działania, korzystając ze statutów tych organizacji oraz obowiązujących przepisów prawnych.

§ 5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków i działaczy. Do realizacji celów Statutowych Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników oraz powoływać biura.

§ 6

 1. Stowarzyszenie ma prawo do używania własnego godła, barw, odznak i pieczęci organizacyjnych oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ II
CELE DZIAŁANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7

 1. Celem działania Stowarzyszenie jest:

  • Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz popularyzacji rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej.
  • Mobilizacja społeczeństwa do utrzymywania oraz podnoszenia sprawności fizycznej.
  • Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród sprawnych i niepełnosprawnych.
  • Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.

§ 8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • branie udziału w imprezach sportowych, w tym zawodach lekkoatletycznych na terenie kraju,
  • propagowanie uprawiania kultury fizycznej w formach zespołowych i indywidualnych, a także w innych formach aktywnego wypoczynku,
  • uczestnictwo w zgrupowaniach sportowych,
  • organizowanie zlotów, festynów, konkursów oraz innych masowych imprez sportowo-rekreacyjnych,
  • organizowanie różnego rodzaju zespołów i grup o charakterze sportowo – rekreacyjnym, specjalistycznym i kulturalno – rozrywkowym, w zależności od zainteresowań członków,
  • udzielanie informacji o swojej działalności, współpracując w tym zakresie z prasą, radiem i telewizją i mediami elektronicznymi,
  • prowadzenie własnej działalności wydawniczej związanej z celami Stowarzyszenia
  • produkcje form audiowizualnych związanych z celami Stowarzyszenia lub i na potrzeby Stowarzyszenia,
  • organizowanie poradnictwa z zakresu kultury fizycznej dla osób indywidualnych, organizacji i instytucji,
  • kultywowanie dobrych tradycji polskiego sportu poprzez współpracę z klubami sportowymi oraz z innymi organizacjami pozarządowymi.
  • organizowanie oraz prowadzenie kursów w celu szkolenia i dokształcania instruktorów, organizatorów, wykładowców oraz sędziów dla potrzeb rekreacji ruchowej w różnych środowiskach,
  • organizowanie i prowadzenie ośrodków rekreacji fizycznej, szkoleniowo – rekreacyjnej, metodyczno – szkoleniowych, wypoczynkowych oraz różnorodne formy obozownictwa, w tym obozy: sportowo-rekreacyjne,
  • rehabilitacyjne, sportowe dla dorosłych, dzieci, młodzieży i rodzin,

  • organizowanie wyjazdów członków Stowarzyszenia i społeczności lokalnej na imprezy sportowe i rekreacyjne na terenie kraju i za granicą,
  • zorganizowanie bazy sportowej dla członków Stowarzyszenia
  • organizowanie pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim, realizacja programów profilaktycznych.
 2. Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wpływy z działalności gospodarczej Stowarzyszenia mogą służyć tylko realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

 1. Członkowie Stowarzyszenie dzielą się na:

  • Zwyczajnych
  • Wspierających
  • Honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenie może być obywatel Polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, akceptujący cele statutowe Stowarzyszenia, przyjęty przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji oraz po uiszczeniu wpisowego.
 2. Członkiem zwyczajnym bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenie może być osoba niepełnoletnia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, przyjęta w trybie określonym w ust. 1.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenie, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inną formę wspierania Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

  • biernego i czynnego wyboru do władz Stowarzyszenia,
  • brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
  • uczestniczyć w organizowanych przez władze Stowarzyszenia zawodach sportowych,
  • korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
  • nosić odznaki i barwy Stowarzyszenia,
  • występować z wnioskami i postulatami do organów Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§ 12

 1. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

  • branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia, stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia,
  • dbanie o dobro i rozwój Stowarzyszenia, chronienie własności Stowarzyszenia, jako wspólnego dobra wszystkich członków,
  • przestrzeganie postanowień statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
  • regularne opłacanie składek członkowskich,
  • propagowanie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia.
 2. Zabrania się:

  • udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  • przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich”.

§ 13

 1. Do obowiązku członków wspierających należy przyczynianie się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia poprzez wpłacanie zadeklarowanej składki lub przekazywanie innych środków materialnych potrzebnych do działalności Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

  • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,
  • rozwiązania się Stowarzyszenia,
  • wykluczenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków za działania na szkodę Stowarzyszenia,
  • skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu utraty więzi ze Stowarzyszeniem,
  • zaprzestania płacenia składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
  • śmierci członka.
 2. Członkostwo w Stowarzyszeniu osoby prawnej ustaje na skutek:

  • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
  • skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu utraty więzi ze stowarzyszeniem,
 3. Od decyzji z ust.1pkt1,2,3 i ust.2 pkt2 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

§ 15

 1. Członkowie stowarzyszenia za aktywny udział w realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia mogą otrzymywać wyróżnienia i nagrody, których rodzaj ustala Zarząd Stowarzyszenia z zachowaniem obowiązujących przepisów.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE I ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 16

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

  • Walne Zebranie Członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania w tym przedmiocie.
 3. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo
 4. Jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania.
 5. W przypadku ustąpienia członka Zarządu Stowarzyszenia przed upływem kadencji Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie celem uzupełnienia składu Zarządu.

Walne Zebranie Członków

§ 17

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 18

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

  • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny działalności tych organów.
  • Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, za okres sprawozdawczy.
  • Dokonywanie wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia lub jego likwidacji.
  • Powołanie na wniosek Zarządu spośród członków zwyczajnych Rady Organizacyjnej Stowarzyszenia (zwanej dalej Radą).
  • Decydowanie o długości kadencji Rady i zakresie rzeczowym jej zadań.
  • Rozstrzyganie odwołań w sprawach wynikających z członkostwa.
  • Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
  • Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

§ 19

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie 30 minut później, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 2. Każdemu delegatowi przysługuje prawo jednego głosu.

§ 20

 1. W Walnym zebraniu Członków biorą udział:

  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  • z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§ 21

 1. Walne Zebranie Sprawozdawcze jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia corocznie, sprawozdawczo – wyborcze raz na cztery lata.

§ 22

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd stowarzyszenia:
  • z własnej inicjatywy,
  • na wniosek komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
  • na wniosek, co najmniej ¼ członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało powołane.

Zarząd

§ 23

 1. Zarząd jest organem władzy Stowarzyszenia działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami i przed nimi odpowiada za swą pracę.
 2. Zarząd składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 3. Walne zebranie wybiera Prezesa oraz dwóch członków Zarządu.
 4. Prezes wybiera Wiceprezesa i Skarbnika z spośród członków Zarządu.
 5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z winy umyślnej.
 6. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 24

 1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  • realizowanie działań w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego,
  • kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia,
  • sporządzanie sprawozdań z działalności stowarzyszenia i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu,
  • zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz,
  • przyjmowanie i skreślanie członków w Stowarzyszeniu,
  • uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
  • ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego,
  • udział w pracach Rady Organizacyjnej.

§ 25

 1. Dla ważności podejmowanych uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu w tym Prezesa.
 2. Uchwały są podejmowane zwykle większością głosów. W przypadku równiej ilości głosów, decyduje głos Prezesa.

Komisja rewizyjna

§ 26

 1. Przyjmuje się, że w trakcie głosowania na członków Komisji Rewizyjnej, każdy z uprawnionych do głosowania może oddać głos na nie więcej niż trzech kandydatów spośród listy zgłoszonych.
 2. Do komisji wchodzą osoby, które otrzymały najwięcej głosów. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, Komisja konstytuuje się sama wybierając spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  • być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  • być skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z winy umyślnej,
  • otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w ustawie z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U Nr 26, poz.306 z 2001 r. z późniejszymi zmianami).

§ 27

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
  • przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności oraz zgodności z przepisami prawa,
  • w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia, żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  • żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
  • zgłaszanie wniosków o udzielenie przez Walne Zebranie absolutorium Zarządowi oraz składanie sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zebraniu.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wskazany przez niego członek Komisji ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Komisja ma prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji, spośród osób, które kandydowały w głosowaniu na członka Komisji otrzymały w głosowaniu następny w kolejności wynik.
 4. Liczba dokooptowanych członków Komisji Rewizyjnej nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

Rada Organizacyjna Stowarzyszenia

§ 28

 1. Pracami Rady kieruje Prezes lub wyznaczona przez niego osoba,
 2. W skład Rady wchodzą również pozostali członkowie Zarządu,
 3. Rada spotyka się w miarę potrzeb,
 4. Rada konstytuuje się wedle własnego uznania, z zastrzeżeniem zawartym w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu
 5. Rada składa sprawozdanie przed Walnym Zgromadzeniem Członków,
 6. Do kompetencji Rady Organizacyjnej Stowarzyszenia należy w szczególności:
  • Wspieranie merytoryczne Zarządu przy organizowaniu imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
  • Przygotowanie i prowadzenie imprez sportowych i kulturalnych, których organizatorem lub wykonawcą jest Stowarzyszenie Kondycja,
  • Wspieranie merytoryczne i organizacyjne Zarządu w realizacji pozostałych działań i celów statutowych.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 29

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią, ruchomości, wierzytelności i fundusze. Cały uzyskany dochód służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

§ 30

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  • ze składek członkowskich,
  • z darowizn, subwencji, dotacji, spadków, zapisów i innego rodzaju przysporzenia majątkowego poczynionego na rzecz Stowarzyszenia,
  • z wpływów z działalności statutowej,
  • z wpływów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
  • z dotacji i ofiarności publicznej,
  • z odpłatnej działalności pożytku publicznego, która może być prowadzona tylko w sferze działań statutowych a dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego, może służyć wyłącznie realizacji zadań należących do celów statutowych stowarzyszenia,
  • z odsetek bankowych i innych przychodów z kapitału.

§ 31

 1. Do nabycia, zbycia i obciążenia majątku oraz zaciągania innych zobowiązań upoważniony jest Zarząd.
 2. Do ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
 3. Do realizacji zadań Stowarzyszenia Zarząd może ustanowić pełnomocników upoważnionych do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu.
 4. Osoby upoważnione do składania w imieniu Zarządu Stowarzyszenia oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych działają łącznie lub oddzielnie w granicach umocowania.

§ 32

 1. Wszelkie postanowienia władz Stowarzyszenia uszczuplające majątek wymagają zatwierdzenia przez Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 33

 1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej:
  • w pierwszym terminie – połowy liczby delegatów,
  • w drugim terminie – bezwzględnie na liczbę delegatów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji oraz wskazuje cel związany z działalnością Stowarzyszenia na jaki ma być przeznaczony majątek oraz winna ustanowić likwidatora.
 3. Po zakończeniu likwidacji Stowarzyszenia likwidator występuje do Sądu Rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń.

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: