Jesteś tutaj:
O nas
czyli kim jesteśmy i co robimy

Regulamin korzystania z zajęć biegowych
Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego Kondycja

Z zajęć biegowych organizowanych przez Stowarzyszenie Kondycja mogą korzystać członkowie Stowarzyszenia.
Aby zostać członkiem Stowarzyszenie należy:

Zajęcia biegowe odbywają się:

 • zgodnie z kalendarzem umieszczonym na stronie www.kondycja.com.pl
 1. Każda nowa osoba, która chce przystąpić do Stowarzyszania ma prawo do udziału w jednym bezpłatnym „próbnym” treningu.
 2. Każda osoba, która chce zostać członkiem Stowarzyszenia oraz reprezentować Stowarzyszenie na zawodach i imprezach biegowych, a nie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach z Trenerem powinna uiścić opłatę roczną w wysokości 180 PLN z dopiskiem „darowizna na cele statutowe”.
 3. Osoby, które nie opłacają comiesięcznej składki, a chcą wziąć udział okazjonalnie w zajęciach biegowych proszone są o uiszczenie 1-razowej opłaty za zajęcia w wysokości 30.00 zł.
 4. Zajęcia biegowe odbywają się w grupach oraz są dostosowane do poziomu i stopnia zaawansowania zawodników.
  • Grupa zaawansowana (biegacze posiadają dłuższy staż treningowy, startują w zawodach) – specjalistyczny trening biegowy (BPS el. SB, odcinki WS, BC, WT)
  • Grupa początkująca(biegacze zdobywają wiedzę o podstawach treningu biegowego) – zajęcia marszowo-biegowe, sprawnościowe, ogólne przygotowanie lekkoatletyczne.
 5. Indywidualne plany biegowe są dodatkowo płatne i nie są regulowane powyższymi zasadami
 6. Obowiązki osób należących do Stowarzyszenia:
  • Troska o dobro i rozwój Stowarzyszenia
  • Branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia
  • Przestrzeganie Statutu Stowarzyszenia, uchwał władz i regulaminu Stowarzyszenia
  • Systematyczne uczestniczenie w zajęciach treningowych
  • Godne reprezentowanie barw Stowarzyszenia
  • Systematyczne i terminowe opłacanie składek członkowskich
 7. Zasady odpłatności:
  • Składka członkowska w roku 2024 wynosi / dorośli 100 PLN miesięcznie.
  • Miesięczna składka członkowska powinna być opłacona z góry do 5 dnia każdego miesiąca.
  • Trzymiesięczna nieusprawiedliwiona zaległość w opłacie członkowskiej może być przyczyną skreślenia z listy członków Stowarzyszenia i niezależnie od tego wyegzekwowania przez Zarząd zaległych składek członkowskich.
  • W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wystąpienia do Zarządu z wnioskiem o przedłużenie terminu wpłaty, rozłożenie zaległych płatności na raty, umorzenie zaległych składek członkowskich.

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: