Jesteś tutaj:
Aktywności
biegamy, trenujemy, spotykamy się...

Piaseczno Track Cup


 • Aktualności
 • Regulamin
 • Partnerzy biegu
 • Zapisy
 • Lista Startowa
 • Wyniki biegu

Aktualności

Regulamin

CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegania jako podstawowej formy ruchu.
 • Popularyzacja lekkiej atletyki.
 • Promowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.
 • Promowanie atrakcyjnych terenów do uprawiania rekreacji.
 • Integracja piaseczyńskiego środowiska biegowego.
 • Profilaktyka chorób cywilizacyjnych związanych z brakiem aktywności fizycznej.

ORGANIZATOR

 • Projekt organizowany jest z budżetu obywatelskiego.
 • Zawody wspiera / organizuje Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe Kondycja.
 • Współorganizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie.

TERMIN I MIEJSCE

 • Cykl zawodów „Piaseczno Track Cup” na bieżni stadionu lekkoatletycznego GOSIR 05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16, obejmuje 3 mityngi, które odbywają się w terminach:
  • 27.10.2020 r. (wtorek)
  • 03.11.2020 r. (wtorek)
  • 10.11.2020 r. (wtorek)
 • Dekoracja zwycięzców oraz wręczanie nagród dla Uczestników odbędą się na stadionie GOSIR Piaseczno, w terminie tygodnia po zakończeniu ostatniego mityngu z cyklu (informacja o dokładnym terminie ukaże się tuż po ostatnim mityngu).
 • Podczas każdej edycji odbędą się biegi na 3 dystansach, wśród Pań i Panów: 400 m 1000 m, 3000 m oraz sztafeta 4×400 m lub inne.
 • Aby Uczestnik został sklasyfikowany w klasyfikacji generalnej, powinien w ciągu całego cyklu, składającego się z 3 edycji, wystartować na każdym z 3 dystansów: 400, 1000,
  3000 m. Do klasyfikacji generalnej liczy się suma uzyskanych wyników.
 • Wynik uzyskany w sztafecie nie liczy się do klasyfikacji generalnej.
 • Wygrywa ten kto uzyska najmniejszy sekundowy wynik.
 • Aby Sztafeta została sklasyfikowana w generalnej klasyfikacji, musi wziąć udział w co najmniej 2 mitingach. Do klasyfikacji generalnej liczy się najlepszy wynik. Zgłoszenia zespołów do sztafet opisane są w części „Zgłoszenia” niniejszego Regulaminu.
 • Uczestnik podczas każdego mityngu z cyklu może wystartować na dowolnej liczbie dystansów oraz w sztafecie. Organizator rekomenduje start maksymalnie na jednym dystansie indywidualnym oraz w sztafecie podczas jednego mityngu.
 • Zawody odbędą się bez publiczności z zachowaniem reżimu sanitarnego.

PROGRAM IMPREZY

 • Start każdego mityngu o godzinie 18:30.
 • Zakończenie mityngu ok. godziny 21:45.
 • Szczegółowy Program mityngu, ze względu na możliwość zmian, ze względu na ilość zgłoszonych zawodników do poszczególnych dystansów, będzie publikowany na dzień przed zawodami.

UCZESTNICTWO

 • Każdy Uczestnik Piaseczno Track Cup ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem zawodów i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • W zawodach prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia imprezy ukończą 12 lat i dokonają pełnej rejestracji w dniu biegu.
 • Młodsi Uczestnicy mogą startować wyłącznie w obecności prawnego opiekuna, który wypełnia oświadczenie uczestnika niepełnoletniego i jest na mityngu wraz z dzieckiem.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia zapisów po osiągnięciu liczby 250 zarejestrowanych Uczestników.
 • Wszyscy Uczestnicy startujący w zawodach muszą być zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro czynne będzie w dniu mityngu w godzinach 17:30 – 19:30.
 • Podczas weryfikacji Uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości.
 • Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do zawodów będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia zawierającego: akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w zawodach i deklarację posiadania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. Oraz adnotację o COVID. Oświadczenie pobrać można ze strony internetowej Organizatora, jego druk znajdować się będzie również w Biurze Zawodów.
 • Start w imprezie wiąże się z podania danych osobowych. Uczestnik może zastrzec anonimowość publikacji danych. Bez podania danych osobowych uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w zawodach.
 • Dane osobowe Uczestników „Piaseczno Track Cup” będą wykorzystane na potrzeby organizacyjne zawodów, przesyłania informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne Stowarzyszenia Kondycja.
 • Dane osobowe używane będą zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych”
 • Osoba uczestnicząca w imprezie Piaseczno Track Cup ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Swoich danych osobowych. Może to zrobić w dniu imprezy, w godzinach pracy Biura Zawodów, wypełniając stosowne oświadczenie, którego wzór dostępny będzie w Biurze Zawodów.
 • Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne
  i nieodwołalne.
 • Ubezpieczenie NW Uczestnicy wykupują we własnym zakresie.
 • Organizator posiada ubezpieczenie OC.

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.kondycja.com.pl/startmeta/
 • Aby dokonać wstępnej rejestracji do najbliższych zawodów cyklu Piaseczno Track Cup należy prawidłowo i w całości wypełnić Formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.kondycja.com.pl/startmeta/. Udział w poszczególnych cyklach zawodów wymaga każdorazowej rejestracji.
 • 3. Wszyscy Uczestnicy startujący w imprezie, którzy dokonają pełnej rejestracji, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu imprezy w godzinach 17:30-18:30 (patrz Rozdział IV niniejszego Regulaminu).

OPŁATY

 • Opłata startowa nie dotyczy.

KLASYFIKACJE

Podczas Piaseczno Track Cup 2020 prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn i dzieci bez podziału na kategorie wiekowe.
 • 2. Klasyfikacja generalna sztafet: do wyniku końcowego liczy się najlepszy wynik sztafety (sztafeta musi wystartować w co najmniej dwóch mityngach).

NAGRODY

 • Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Piaseczno Track Cup (w ciągu 3 imprez pokonają wszystkie 3 dystanse 400 m, 1000 m i 3000 m) otrzymują podczas ostatniej imprezy cyklu pamiątkowe medale.
 • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe.
 • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych całego cyklu otrzymują pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej sztafet całego cyklu otrzymają puchary i medale.
 • Zawodnicy i zawodniczki, którzy uzyskają najlepszy wynik mityngu na poszczególnych dystansach zostaną nagrodzeni pamiątkowymi medalami lub pucharami.
 • Nagrody rzeczowe nie dublują się.
 • Dekoracja i wręczenie nagród odbędzie się na ternie GOSIR w Piasecznie przy ul. 1 Maja 16.
 • Jeżeli nagradzany nie stawi się na dekoracji, nagroda może być wysłana pocztą na koszt nagrodzonego po zgłoszeniu tego Organizatorowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu okrycia wierzchniego, na klatce piersiowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas imprezy.
 • Organizator zapewnia przebieralnie i depozyt.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 • Przed i po biegu uczestnicy NIE będą mieli możliwość skorzystania z szatni, toalet i depozytu chyba że współorganizator wyrazi taką zgodę.
 • W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Partnerzy biegu

Zapisy

Zapisy do biegu na stronie http://www.kondycja.com.pl/startmeta/

Lista Startowa

Podgląd listy uczestników biegu Frog Race zamieszczony jest na zewnętrznym portalu. Aby wejść na żądaną stronę prosimy kliknąć poniższy link.

https://www.kondycja.com.pl/startmeta/ przejście do listy uczestników biegu

Wyniki poprzednich edycji biegu

Rok 2020

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: