Jesteś tutaj:
Aktywności
biegamy, trenujemy, spotykamy się...

Cross Mikołajkowy


 • Aktualności
 • Regulamin
 • Partnerzy biegu
 • Zapisy
 • Lista Startowa
 • Trasa biegu
 • Wyniki biegu

Aktualności

REGULAMIN

CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegania jako podstawowej formy ruchu i pozyskiwanie nowych jej zwolenników.
 • Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Piaseczno i okolic.
 • Integracja środowiska biegowego.

ORGANIZATORZY

 • Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe KONDYCJA
 • Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie
 • Akademia Biegowa Renata Paradowska

TERMIN I MIEJSCE

 • Bieg Główny odbędzie się dnia 07.12.2019 o godz. 12.00
 • Start i meta biegu zlokalizowana na terenie Górek Szymona w Piasecznie
 • Cross Mikołajkowy na 5 km (5 pętli)
 • Cross Rodzinny na 1 km (1 pętla) oraz Nordic Walking na 3 km (3 pętle) będą rozegrane jednocześnie o godz. 11.20
 • Bieg Dziecięcy rozpocznie się o godz.11.00

PROGRAM MINUTOWY IMPREZY

 • 10.00 -11.30 – zapisy do Biegu Głównego, biegów towarzyszących oraz wydawanie pakietów
 • 11.00 – 500 m Mały Mikuś 500 m (2010 i młodsi)
 • 11.20 – start Crossu Rodzinnego na 1 km ( bez ograniczeń wiekowych)
 • 11.20 – start Nordic Walking na 3 km ( 12 lat i starsi )
 • 12.00 – start Crossu Mikołajkowego na 5 km ( 12 lat i starsi)
 • 13.00 – wręczenie nagród
 • 14.00 – zakończenie imprezy

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie www.kondycja.com.pl do dnia 01.12.2019.
 • Po upływie powyższego terminu zgłoszenie uczestnictwa możliwe będzie wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 07.12.2019 w godz. 10.00 -11.30 na terenie Górek Szymona w Piasecznie, (w przypadku posiadania wolnych numerów).
 • Numer startowy zostanie przyznany po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie Organizatora.
 • Organizator ustala łączny limit 200 osób
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji po osiągnięciu ww. limitu.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W Biegu Głównym i Nordic Walking mają prawo startu osoby, które do dnia 07.12.2019 ukończą 12 lat.
 • W Biegu Rodzinnym na 1 km prawo startu mają dzieci, młodzież oraz dorośli bez względu na wiek.
 • Start dzieci i uczestników do 18 roku życia tylko pod warunkiem dostarczenia zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu. Formularz dostępny na stronie www.kondycja.com.pl
 • Wszyscy pełnoletni uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów poprzez okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 • Podpisując kartę zgłoszeniową zawodnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Organizator nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem zawodnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 • Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie kart zgłoszeniowych.
 • ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenie niezgodnego z prawdą.

OPŁATY

 • Opłata za Bieg Główny i Nordic Walking wynosi:
  • 20 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia 03.12.2019
  • 30 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie po dniu 03.12.2019 oraz w Biurze Zawodów
 • Opłata za start w Biegu Dziecięcym i Rodzinnym wynosi:
  • 10 zł i 20 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia 03.12.2019
  • 30 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie po dniu 03.12.2019 oraz w Biurze Zawodów
 • Opłatę startową można zrealizować przy zgłoszeniu na stronie Stowarzyszenia KONDYCJA wybierając opcję ,,ZAPŁAĆ”
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu.
 • Uczestnik zapisany na bieg zobowiązany jest do uiszczenia wpisowego w terminie do 3 dni od daty rejestracji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia w przypadku braku płatności.
 • Organizator nie wystawia faktur VAT.
 • Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 • Nie ma możliwości przekazania opłaty na innego uczestnika.

PAKIET STARTOWY

 • Numer startowy, agrafki.
 • Posiłek i napój.

BIURO ZAWODÓW

 • Biuro Zawodów w dniu 07.12.2019 w godz. 10.00 -11.30 na terenie Górek Szymona w Piasecznie.

POMIAR CZASU

 • Pomiaru czasu i ustalenia kolejności w poszczególnych biegach dokonywała będzie Akademia Biegowa za pomocą elektronicznego stopera z drukarką.
 • Numer startowy powinien być umieszczony z przodu tak, aby był całkowicie widoczny.

KLASYFIKACJA I NAGRODY

 • Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal.
 • Klasyfikowane i nagradzane będą miejsca I-III kobiet i mężczyzn, bez podziału na kategorie wiekowe w następujących biegach:
  • 500m Mały Mikuś 500m (2010 i młodsi)
  • Cross Rodzinny na 1 km
  • Cross Mikołajkowy na 5 km
  • Nordic Walking na 3 km
 • Osoby nagrodzone otrzymają pamiątkowe puchary.
 • Liczba i rodzaj klasyfikacji oraz nagrody mogą ulec zmianie w zależności od pozyskanych sponsorów.
 • Nagrody nie będą wręczane jeśli w danej kategorii będzie mniej niż 3 osoby.
 • Przeprowadzone zostanie dodatkowe losowanie nagród wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe uczestników imprezy objętej niniejszym Regulaminem będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.
 • Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000 z dnia 24 maja 2018 roku). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać jego treści.
 • Dokonanie opłaty i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników biegu wywiadu i robienia mu zdjęć oraz filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystywane w Internecie lub w transmisjach radiowo- telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne związanie z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 • Zawodnicy uczestniczą w biegach na swoją odpowiedzialność. Za własne działania odpowiadają według przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 • Zawodnicy powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
 • Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną odpowiedzialność za jej start.
 • Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 • Uczestnikom startującym zabrania się zażywania wyżej wymienionych środków oraz substancji zarówno przed biegiem, jak i w jego trakcie, pod karą wykluczenia z biegu. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia zawodnika z udziału w biegu, bez zwrotu opłaty startowej.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 • Koszty przejazdu i noclegu ponoszą uczestnicy.
 • Protesty w formie pisemnej można będzie składać w Biurze Zawodów do 15 minut po zakończeniu biegu.
 • Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor biegu po konsultacji z sędzią.
 • W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

Partnerzy biegu

Lista Startowa

Trasa biegu

Wyniki biegu

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: