Jesteś tutaj:
Aktywności
biegamy, trenujemy, spotykamy się...

Frog Race

 • Aktualności
 • Regulamin
 • Partnerzy biegu
 • Zapisy
 • Lista Startowa
 • Trasa biegu
 • Wyniki biegu

Aktualności

Dotychczasowe koszulki i numery startowe

Regulamin

CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegania jako podstawowej formy ruchu i pozyskiwanie nowych jej zwolenników.
 • Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 • Integracja środowiska biegowego.
 • Promocja Parku Chojnowskiego oraz miejscowości Piaseczno i Żabieniec.

ORGANIZATORZY

 • Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe KONDYCJA
 • Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie
 • Współorganizatorzy:
  • Sponsorzy pozyskani przez Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe KONDYCJA

TERMIN I MIEJSCE

 • X Frog Race odbędzie się dnia 08.09.2018 (sobota).
 • Start i meta zlokalizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, na obiekcie Zimne Doły w Żabieńcu k. Piaseczna.
 • Bieg Główny na 10 km (dwie pętle) oraz Bieg na 5 km i Nordic Walking na 5km będą rozegrane jednocześnie o godz. 12.00
 • Biegi Dziecięce i Młodzieżowe rozpoczną się od godz.10.30

PROGRAM MINUTOWY IMPREZY

 • 9.00 -10.00 – zapisy do Biegu Głównego na 10 km, 5 km, biegów towarzyszących oraz wydawanie pakietów
 • 10:30 – 100m bieg krasnali – dziewczęta (rocznik 2011 i młodsze)
 • 10:35 – 100m bieg krasnali – chłopcy (rocznik 2011 i młodsze)
 • 10:40 – 200m bieg dziewczęta (roczniki 2010, 2009, 2008)
 • 10:45 – 200m bieg chłopcy (rocznik 2010, 2009, 2008)
 • 11:00 – 800m bieg dziewczęta (roczniki 2007, 2006, 2005)
 • 11:10 – 800m bieg chłopcy (rocznik 2007, 2006, 2005)
 • 11.40 – wspólna rozgrzewka
 • 12.00 – start honorowy Biegu Głównego na 10 km, Biegu na 5 km i Nordic Walking na 5 km
 • 12.10 – start ostry (600m od linii startu honorowego)
 • 13.15 – wręczenie nagród
 • 14.00 – zakończenie imprezy

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie www.kondycja.com.pl do dnia 04.09.2018.
 • Po upływie powyższego terminu zgłoszenie uczestnictwa możliwe będzie wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 07.09.2018 w godz. 15.00 – 19.00 w Decathlon Piaseczno lub w dniu biegu 08.09.2018 w godz. 9.00 – 10.00 (dla Biegów dziecych) oraz w godz. 9 00 – 11 30 (dla Biegów 5 i 10 km i Nordic Walking) na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, na obiekcie Zimne Doły w Żabieńcu k. Piaseczna (w przypadku posiadania wolnych numerówstartowych).
 • Numer startowy zostanie przyznany po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie Organizatora.
 • Organizator ustala limit 500 osób (biegi na 10 km i 5 km) oraz 200 osób (Biegi Dziecięce i Biegi Młodzieżowe).
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji po osiągnięciu ww. limitów.
 • Organizator nie odpowiada za ostateczny wynik na mecie przy zgłoszeniach i zmianach dokonywanych w biurze zawodów.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W Biegu Głównym na 10 km prawo startu mają osoby, które do dnia 08.09.2018 ukończą 16 lat.
 • W Biegu na 5 km i Nordic Walking mogą wziąć udział osoby, które do dnia 08.09.2018 ukończą 12 lat.
 • Start dzieci i uczestników do 18 roku życia tylko pod warunkiem dostarczenia zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu. Formularz dostępny na stronie www.kondycja.com.pl
 • Wszyscy pełnoletni uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów poprzez okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 • Podpisując kartę zgłoszeniową zawodnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Organizator nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem zawodnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

OPŁATY

 • Opłata za Bieg Główny na 10 km, Bieg na 5 km i Nordic Walking na 5 km wynosi:
  • 30 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia 31.08.2018
  • 40 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia 04.09.2018
  • 60 zł – przy zgłoszeniu w Biurze Zawodów
 • Opłata za start w Biegach Dziecięcych i Młodzieżowych wynosi:
  • 20 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia 31.08.2018
  • 30 zł – przy zgłoszeniu i wpłacie po dniu 31.08.2018 oraz przy zgłoszeniu w Biurze Zawodów
 • Opłatę startową można zrealizować na stronie www.kondycja.com.pl , wybierając opcję „Zapłać”.
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu.
 • Numer startowy zostanie przyznany po zaksięgowaniu opłaty startowej
 • Organizator nie wystawia faktur VAT.
 • Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 • Nie ma możliwości przekazania opłaty na innego uczestnika.

PAKIET STARTOWY

 • Okolicznościowa koszulka dla każdego uczestnika (limit 500 osób)
 • Numer startowy z wbudowanym chipem, agrafki.
 • Posiłek i napój.

BIURO ZAWODÓW

 • Biuro Zawodów czynne będzie w dniu 07.09.2018 w godz. 15.00 – 19.00 w Decathlon Piaseczno oraz w dniu biegu 08.09.2018 w godz. 9.00 – 10.00 na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, na obiekcie Zimne Doły w Żabieńcu k. Piaseczna.

POMIAR CZASU

 • Pomiaru czasu i ustalenia kolejności w poszczególnych biegach dokonywała będzie firma Data Sport za pomocą chipów zlokalizowanych w numerach startowych.
 • Posiadanie numeru startowego z chipem jest warunkiem wzięcia udziału w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
 • Nie należy zamieniać numerów startowych z chipem.
 • Numer startowy powinien być umieszczony z przodu tak, aby był całkowicie widoczny.
 • Niewłaściwe zamocowanie numeru startowego z chipem może spowodować niesklasyfikowanie uczestnika.

KLASYFIKACJA I NAGRODY

 • We wszystkich biegach oraz Nordic Walking prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
 • Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja pierwszych 50-ciu zawodników w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera). Pozostałe miejsca klasyfikowane są na podstawie czasów netto (liczonych od chwili przekroczenia linii startu przez zawodnika).
 • Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkę z biegu.
 • Dodatkowo w Biegu Głównym na 10 km prowadzona będzie klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
  • K, M20 – kobiety i mężczyźni – 16-29 lat
  • K, M30 – kobiety i mężczyźni – 30-39 lat
  • K, M40 – kobiety i mężczyźni – 40-49 lat
  • K, M50 – kobiety i mężczyźni – 50 lat i powyżej
 • Przy klasyfikacji w kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
 • Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkę z biegu.
 • Zdobywcy miejsc I-III Biegu Głównego na 10 km oraz w klasyfikacjach wg. kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe.
 • Zdobywcy miejsc I-III Biegu Głównego na 10 km klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.
 • W Biegu na 5 km i Nordic Walking na 5 km nagradzane są miejsca I-III kobiet i mężczyzn, bez podziału na kategorie wiekowe.
 • W Biegach Dziecięcych i Młodzieżowych nagradzane są miejsca I-III w klasyfikacji generalnej dziewcząt i chłopców poszczególnych biegów.
 • Liczba i rodzaj klasyfikacji oraz nagrody mogą ulec zmianie w zależności od pozyskanych sponsorów.
 • Nagrody nie będą wręczane jeśli w danej kategorii będzie mniej niż 3 osoby.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe uczestników imprezy objętej niniejszym Regulaminem będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.
 • Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000 z dnia 24 maja 2018 roku). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika, roku urodzenia, nazwy miejscowości, w której zamieszkuje, podanej nazwy klubu/drużyny wraz z uzyskanym wynikiem – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać jego treści.
 • Dokonanie opłaty i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników biegu wywiadu i robienia mu zdjęć oraz filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystywane w Internecie lub w transmisjach radiowo- telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne związanie z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 • Zawodnicy uczestniczą w biegach na swoją odpowiedzialność. Za własne działania odpowiadają według przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 • Zawodnicy powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
 • Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną odpowiedzialność za jej start.
 • Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 • Uczestnikom startującym zabrania się zażywania wyżej wymienionych środków oraz substancji zarówno przed biegiem, jak i w jego trakcie, pod karą wykluczenia z biegu. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia zawodnika z udziału w biegu, bez zwrotu opłaty startowej.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 • Koszty przejazdu i noclegu ponoszą uczestnicy.
 • Protesty w formie pisemnej można będzie składać w Biurze Zawodów do 15 minut po zakończeniu biegu.
 • Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor biegu po konsultacji z sędzią.
 • W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

Partnerzy biegu

Zapisy

Zapisy do biegu na stronie http://www.kondycja.com.pl/startmeta/

Lista Startowa

Podgląd listy uczestników biegu Frog Race zamieszczony jest na zewnętrznym portalu. Aby wejść na żądaną stronę prosimy kliknąć poniższy link. http://www.kondycja.com.pl/startmeta/ przejście do listy uczestników biegu

Trasa biegu

Wyniki poprzednich edycji biegu

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: