Jesteś tutaj:
4.Bieg uliczny Józefosławia i Julianowa.

4.Bieg uliczny Józefosławia i Julianowa.

  1. ORGANIZATOR

 • Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław z siedzibą w Józefosławiu
  przy ulicy Śnieguliczki 14/2 oraz Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.

  2. CELE

 • 2.1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
  2.2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
  2.3. Promocja gminy Piaseczno oraz sołectw Józefosław i Julianów jako przyjaznego miejsca dla biegaczy.
  2.4. Promocja Stowarzyszenia „Pomysł na Józefosław” oraz integracja lokalnej społeczności

  3. TERMIN I MIEJSCE

 • 3.1. Bieg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2017 r. w Józefosławiu.
  3.2. Start Biegu o godzinie 16.00. Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się około 15 minut przed startem biegu.
  3.3. Dekoracja zwycięzców jest planowana na godz. 17.00
  3.4. Długość trasy 5 km

  4. LIMIT CZASU

 • 4.1. Zawodników Biegu obowiązuje limit czasu wynoszący 60 min od strzału startera.
  4.2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

  5. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 • 5.1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie www.kondycja.com.pl/startmeta/
  5.2. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  5.3. Udział w Biegu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, tzn. wypełnią Formularz Rejestracyjny i dokonają opłaty startowej.
  5.4. Rejestracja on-line czynna do dnia 5 czerwca lub do wyczerpania nr startowych.
  5.5. W Biegu obowiązuje limit 300 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat wpisowych. Po przekroczeniu limitu zgłoszenia zostaną zablokowane.
  5.6. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
  5.7. Lokalizacja Biura Zawodów i godziny pracy:
  5.7.1. Sklep Trifit (ul. Geodetów 23 C w Józefosławiu) – tylko dla zawodników z potwierdzoną wpłatą
  8-9 czerwca w godzinach 12.00 – 19.00
  11 czerwca w biurze zawodów.
  5.7.2. Teren Politechniki (Józefosław, ul. Ogrodowa 2)
  11 czerwca 2017 (w dniu zawodów) w godzinach 12.30-15.30

  5.8. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi:
  – numer startowy wraz z elektronicznym chipem do pomiaru czasu
  – koszulkę techniczną z logo biegu

  5.9. Elektroniczny chip będzie wbudowany w numer startowy i zabezpieczony pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu tak by był widoczny. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi.
  5.10. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu (w przypadku biegów dzieci zaświadczenie musi być podpisane przez ich prawnego opiekuna).
  5.11. Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie, a także podmiotom z nimi powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych. Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne związane z Biegiem. Uczestnik oświadcza, że Organizator ani Współorganizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
  5.12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania.

  6. NAGRODY

 • 6.1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
  6.2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn otrzymują puchary.
  6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

  7. OPŁATY

 • 7.1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty startowej. Opłata startowa jest uzależniona od terminu jej wniesienia i wynosi odpowiednio.
  7.1.1. 40 zł do dnia 31 maja 2017
  7.1.2. 60 zł do dnia 5 czerwca 2017
  7.1.3. 80 zł płatne tylko gotówką w Biurze Zawodów w dniu startu.

  7.2. Opłatę startową należy realizować na stronie www.kondycja.com.pl/startmeta/ wybierając opcję zapłać.
  7.3. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
  7.4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika. Zapis dotyczy zawodników mieszczących się w limicie 300 osób.

  8. BIEGI DZIECI

 • 8.1. Termin: 11 czerwca 2017 od godz. 14.30
  8.2. Prawo startu mają dzieci w wieku od 5 do 14 lat
  8.3. Biegi dla dzieci będą rozegrana na dystansie 400 m dla dzieci w wieku od 5-10 lat oraz na dystansie 800 m dla dzieci w wieku od 11-14 lat – Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.
  8.4. Trasa biegu: ul. Ogrodowa w Józefosławiu
  8.5. Rejestracja dzieci na bieg odbywa się przez system na stronie www.kondycja.com.pl/startmeta/ lub w dniu zawodów 11 czerwca 2017 (w miarę dostępności miejsc) w godz. 13.00 – 14.15.
  8.6. Limit numerów startowych: 100 dla każdego z biegów
  8.7. Opłata startowa wynosi 20 zł, niezależnie od terminu wpłaty.
  8.8. Każde dziecko otrzyma po ukończeniu biegu pamiątkowy medal.

  9. RUCH DROGOWY

  9.1. Bieg odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Służby Mundurowe oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
  9.2. Uczestnik musi zachować szczególną ostrożność i powinien poruszać się prawą stroną jezdni bezwzględnie przestrzegając przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

  10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 10.1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych lub na paskach na numer startowy. Numer podczas trwania zawodów musi być w pełni widoczny i znajdować się z przodu zawodnika. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
  10.2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę biegu.
  10.3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, z kijkami itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
  10.4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
  10.5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
  10.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
  10.7. Decyzje zespołu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  10.8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  10.9. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
  10.10. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.
  10.11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
  10.12. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: