Jesteś tutaj:
Bieg Pielgrzyma

Bieg Pielgrzyma

  Regulamin Biegu Pielgrzyma

 • I. ORGANIZATORZY
 • Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
  Gminny Ośrodek Sportu I Rekreacji
  Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Kondycja”

 • II. CEL IMPREZY
 • Uatrakcyjnienie pobytu piaseczyńskiej grupy uczestników Światowych Dni Młodzieży,
  integracja środowiskowa i kulturowa poprzez sport,
  popularyzacja aktywności sportowych wśród młodzieży,
  promocja Gminy Piaseczno i piaseczyńskiej bazy sportowej .

 • III. PATRONAT HONOROWY
 • Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno – p. Zdzisław Lis

 • IV TERMIN I MIEJSCE
 • Impreza odbędzie się dnia 23 lipca 2016 (sobota) zgodnie z programem:
  10 00 weryfikacja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń
  11 00 otwarcie imprezy.
  11 15 Bieg Pielgrzyma dystans 1 km.
  11 45 Sztafeta Parafialna 4 x 400 m
  12 00 podsumowanie wyników.
  12 30 zakończenie imprezy.
  Biuro zawodów będzie mieściło się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 • V. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Prawo startu mają dzieci, młodzież szkolna, dorośli oraz niepełnosprawni bez ograniczeń wiekowych po podpisaniu oświadczenia o odpowiedzialności.
  Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna.
  Wszyscy startujący zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
  Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
  Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
  Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z regulaminem imprezy i mapą trasy biegu.
  Decyzje obsługi medycznej dotyczące udziału w biegu są ostateczne i niezmienne.

 • VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 • Medal na mecie dla każdego !

 • VII. ZGŁOSZENIA
 • Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.kondycja.com.pl
  Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, klub.
  Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 19 LIPCA 2016 r.

 • VIII KAŻDY Z ZAWODNIKÓW BIEGU OTRZYMUJE
 • medal,
  numer startowy,
  woda lub napój,
  poczęstunek

 • IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Dane osobowe uczestników „Biegu Pielgrzyma“ będą przetwarzane w celach przeprowadzenia „ Biegu Pielgrzyma “, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.
  Dane osobowe uczestników „Biegu Pielgrzyma“ będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w „Biegu Pielgrzyma“ obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w „Biegu Pielgrzyma“ Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora
  Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

 • X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 • Reklamacje dotyczące spraw związanych z „Biegiem Pielgrzyma“ należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres:Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Kondycja Piaseczno ul.1 Maja 16, z dopiskiem „Bieg Pielgrzyma“ – Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia biegu – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
  Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  Reklamacje dotyczące „Biegu Pielgrzyma“ Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
  Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących „Biegu Pielgrzyma“ będzie ostateczna.

 • XI. SPRAWY RÓŻNE
 • Wszystkich uczestników „Biegu Pielgrzyma“ obowiązuje niniejszy regulamin.
  Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej, pod karą dyskwalifikacji.
  Organizator zapewnia uczestnikom imprezy ubezpieczenie, opiekę medyczną, wodę mineralną .
  Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz bieżących komunikatów i poleceń Organizatora.
  Zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZLA.
  Zawody sędziują licencjonowani sędziowie PZLA w oparciu o elektroniczny system pomiaru czasu.
  Za rzeczy zaginione a pozostawione bez należytej opieki Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
  Materiały organizacyjne dostępne będą, dla zainteresowanych, w dniu imprezy,
  Osobami odpowiedzialnymi za przebieg i zabezpieczenie imprezy są:
  Wiesław Paradowski Stowarzyszenie Kondycja tel.608 320 626
  Renata Paradowska Stowarzyszenie Kondycja tel.604 466 206
  O interpretacji niniejszego regulaminu oraz w sprawach w nim nie ujętych decyduje Organizator.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: