Jesteś tutaj:
Bieg św. Franciszka Prazmów 2021

Bieg św. Franciszka Prazmów 2021

Gmina Prażmów oraz Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Kondycja serdecznie zapraszają na Bieg św. Franciszka do Prażmowa, który odbędzie się w niedzielę 10 października 2021 r.

PROGRAM MINUTOWY

 • 13:30 – 14:20 Zapisy do Biegu Dzieci, Młodzieży i Głównego
 • 14:30 Start Biegu Dzieci 500 m rocznik 2012-2011-2010
 • 14:45 Start biegu Młodzieży 1500 m rocznik 2009-2008-2007
 • 15:00 Start Biegu Głównego na 5km
 • 15:00 bieg z Psem 5km wspólnie z biegiem Głównym, tylko i wyłącznie za zgodą organizatora
 • Zawodnik biorący udział w biegu z psem bierze pełna odpowiedzialoność za szkody wyrządzone osobą trzecim podczas imprezy i zaświadcza, że pies posiada ważną książeczkę szczepień

Zapisy w dniu biegu !!!:
Limit 100 miejsc.
Bieg bez opłaty startowej

  REGULAMIN

 • Popularyzacja biegu jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz zdobywanie nowych jej
  zwolenników.
 • Aktywne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu.
 • Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Prażmów i okolic.
 • Integracja środowiska lokalnego i sportowego.
 • II ORGANIZATORZY

 • Gmina Prażmów
 • Współorganizatorzy:
 • Parafia w Prażmowie.
 • Wykonawca:
 • Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe ,,Kondycja”
 • III TERMIN I MIEJSCE

 • Bieg odbędzie się dnia 10 Października 2021 r. o godz. 14:30 w Prażmowie (tuż obok kościoła)
 • IV PROGRAM MINUTOWY

 • 13:30 – 14:20 Zapisy do biegów.
 • 14:30 Start Biegu Dzieci 500 m
 • 14:45 Start biegu Młodzieży 1500 m
 • 15:00 Start Biegu Głównego na 5 km. (bieg z psem wspólnie z biegiem Głównym, tylko i wyłącznie za zgodą organizatora )
 • V UCZESTNICTWO

 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w dniu 10.10.2021 w Biurze zawodów tuz obok Kościoła
  w Prażmowie.
 • W biegu głównym mają prawo startu osoby, które do dnia 10.10.2021 r. ukończą 12 lat.
 • W biegu na 1500 m prawo startu mają ur. 2007- 2009
 • W biegu na 500 m prawo startu ur. 2010 – 2012.
 • Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis startującego na karcie zgłoszeniowej lub
  oświadczenie potwierdzające start na własną odpowiedzialność.
 • W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego, decyzja lekarza przed startem i w
  czasie trwania biegu jest ostateczna.
 • Uczestnicy do lat 18 zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów
  prawnych na uczestnictwo w biegu.
 • Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie kart zgłoszeniowych.
 • VI ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia przyjmowane w dniu buegu w godz. 13 30- 14 20
 • Organizator ustala łączny limit 100 osób / 500 m, 1500 m oraz 5 km.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji po osiągnięciu limitu.
 • VII BIURO ZAWODÓW

 • Biuro zawodów w godz. 13:30 – 14:20 tuz obok kościoła w Prażmowie obok linii
  startu.
 • VIII POMIAR CZASU

 • Pomiaru czasu i ustalenia kolejności w poszczególnych biegach będzie dokonywało Stowarzyszenie
  Kondycja za pośrednictwem elektronicznego stopera z drukarką.
 • Karta startowa powinna być umieszczona z przodu tak, aby była całkowicie widoczna.
 • IX KLASYFIKACJE

 • W biegach na 500 m, 1500 m i Głównym na 5 km m prowadzona będzie klasyfikacja K i M.
 • W biegu z Psem na 5 km bez podziału na kat. K i M.
 • X NAGRODY

 • We wszystkich biegach K i M zawodnicy otrzymują pamiątki z biegu.
 • XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i przestrzegać jego treści.
 • Pobranie przez zawodnika numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników biegu wywiadu i
  robienia mu zdjęć oraz filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystywane w Internecie lub
  w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

 • Zawodnicy uczestniczą w biegach na swoją odpowiedzialność. Za własne działania odpowiadają według
  przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie
  zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 • Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków
  podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 • Zawodnikom startującym zabrania się zażywania wyżej wymienionych środków oraz substancji zarówno
  przed biegiem, jak i w jego trakcie, pod karą wykluczenia z biegu. W przypadku stwierdzenia naruszenia
  powyższego zakazu, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia zawodnika z udziału w biegu.
 • Zawodnicy powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub
  podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w biegu.
 • Zawodnicy powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
 • Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną odpowiedzialność za jej
  start.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.
 • Podczas crossu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu okrycia
  wierzchniego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 • Koszty przejazdu i noclegu ponoszą uczestnicy.
 • Protesty w formie pisemnej można będzie składać w biurze zawodów do 15 minut po zakończeniu biegu.
 • Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor po konsultacji z sędzią.
 • W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: