Jesteś tutaj:
Bieg św. Jana

Bieg św. Jana

  Regulamin Biegu Św. Jana

 • I CEL IMPREZY
 • Popularyzacja biegu jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz zdobywanie nowych jej zwolenników.
  Aktywne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu.
  Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Prażmów i okolic.
  Integracja środowiska lokalnego i sportowego.

 • II ORGANIZATORZY
 • Gmina Prażmów

 • Współorganizatorzy
 • – Parafia w Kedzierówce.

 • Wykonawca
 • – Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Kondycja,

 • III TERMIN I MIEJSCE
 • Bieg odbędzie się dnia 25 Czerwca 2017 r. o godz. 15:00 w Kędzierówce (tuż obok kościoła)

 • IV PROGRAM MINUTOWY
 • 13:00 – 14:30 Zapisy do biegów+ gry i zabawy ruchowe dla najmłodszych.
  13:50 Start Biegu Dzieci 500 m
  14:15 Start biegu Młodzieży 1500 m
  15:00 Start Biegu Głównego i Marszu na 3,5 km

 • V UCZESTNICTWO
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w dniu 25.06.2017 w Biurze zawodów tuz obok Kościoła w Kędzierówce.
  W biegu głównym mają prawo startu osoby, które do dnia 25.06.2017 r. ukończą 12 lat.
  W biegu na 1500 m prawo startu mają dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej.
  W biegu na 500 m prawo startu mają dzieci z klas I-III szkoły podstawowej.
  Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis startującego na karcie zgłoszeniowej lub oświadczenie potwierdzające start na własną odpowiedzialność.
  W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego, decyzja lekarza przed startem i w czasie trwania biegu jest ostateczna.
  Uczestnicy do lat 18 zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu.
  Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie kart zgłoszeniowych.

 • VI ZGŁOSZENIA
 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny do dnia 23.06.2017r. do godz. 9 00
  www.kondycja.com.pl/startmeta/
  Organizator ustala łączny limit 100 osób / 500 m 1500 m oraz 3,5 km.
  Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji po osiągnięciu limitu.

 • VII BIURO ZAWODÓW
 • Biuro zawodów otwarte będzie w godz. 13:00 – 14:30 tuz obok kościoła w Kędzierówce

 • VIII POMIAR CZASU
 • Pomiaru czasu i ustalenia kolejności w poszczególnych biegach będzie dokonywało Stowarzyszenie Kondycja za pośrednictwem elektronicznego stopera z drukarką.
  Numer startowy powinien być umieszczona z przodu tak, aby był całkowicie widoczny.

 • IX KLASYFIKACJE
 • W biegach na 500 m, 1500 m i Głównym na 3,5 m prowadzona będzie klasyfikacja K i M.

 • X NAGRODY
 • We wszystkich biegach K i M zawodnicy otrzymują pamiątki z biegu.

 • XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i przestrzegać jego treści.
  Pobranie przez zawodnika numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników biegu wywiadu i robienia mu zdjęć oraz filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystywane w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
  Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystywane zarówno poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-ROM, DVD w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych w gazetach i na wystawach, jak i na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
  Zawodnicy uczestniczą w biegach na swoją odpowiedzialność. Za własne działania odpowiadają według przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
  Na miejsce crossu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
  Zawodnikom startującym zabrania się zażywania wyżej wymienionych środków oraz substancji zarówno przed biegiem, jak i w jego trakcie, pod karą wykluczenia z biegu. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia zawodnika z udziału w biegu.
  Zawodnicy powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w biegu.
  Zawodnicy powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
  Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną odpowiedzialność za jej start.
  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.
  Podczas crossu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu okrycia wierzchniego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
  Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
  Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie.
  Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
  Koszty przejazdu i noclegu ponoszą uczestnicy.
  Protesty w formie pisemnej można będzie składać w biurze zawodów do 15 minut po zakończeniu biegu.
  Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor po konsultacji z sędzią.
  W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
  Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: