Jesteś tutaj:
I Edycja Turnieju Off-Road i Gokart w Jankach

I Edycja Turnieju Off-Road i Gokart w Jankach

 • Już 22 kwietnia wystartują zawody off-roadowe i gokartowe w Jankach. Zapisy ruszyły!
 • Zawody Off-Roadowe

  Zawody odbywają się w ramach I Edycji Pikniku Off Road. Start o godz. 13.00.
  Zawody składają się z dwóch etapów:

 • próba sprawnościowo-czasowa na torze: uczestnicy będą mieli za zadanie pokonać wyznaczone przeszkody i zebrać na nich pieczątki.
 • Dodatkowym utrudnieniem będą określone ramy czasowe przejazdu ograniczające zarówno w dół, jak i w górę czas w jakim dana przeszkoda może zostać pokonana.

 • przejazd po trasie Książki Drogowej: uczestnicy zawodów będą mieli za zadanie odnalezienie na podstawie Książki Drogowej określonych lokalizacji w okolicach Sękocina Starego oraz wykonać na miejscu zadania sprawnościowe.
 • Zawody gokartowe

 • Zawody odbywają się w ramach I Edycji Pikniku Off Road. Runda kwalifikacyjna rusza o godz. 14.00. Piętnastu najlepszych zawodników zakwalifikuje się do finału, który wystartuje 15.30. Uczestnicy, który uzyskali najlepsze czasy w jazdach kwalifikacyjnych zostaną podzieleni na 2 grupy. Przed każdym wyścigiem finałowym odbędzie się losowanie gokartów.
 • Uczestnicy

 • W zawodach gokartowych mogą brać udział wszyscy uczestnicy I Edycji Pikniku Off Road (powyżej 145 cm wzrostu). W przypadku udziału osób poniżej 16 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica bądź opiekuna. Maksymalna liczba uczestników zawodów: 70 osób.
 • W zawodach off-roadowych mogą brać udział wszyscy uczestnicy I Edycji Pikniku Off Road od 18 roku życia. Załoga każdego z samochodów biorących udział w zawodach może liczyć maksymalnie 4 osoby. W sytuacji, gdy członkiem załogi jest osoba poniżej 16 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica bądź opiekuna. Maksymalna liczba uczestników zawodów: 70 osób.
 • Zgłoszenia

 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie

  www.kondycja.com.pl/startmeta/

  do dnia 19. 04. 2017 r. Po upływie powyższego terminu zgłoszenie uczestnictwa możliwe będzie wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 22.04.2017 r (w przypadku posiadania wolnych numerów). Numer startowy zostanie przyznany po zaksięgowaniu opłaty startowej. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji po osiągnięciu n/w. limitów.

 • Maksymalna liczba Uczestników Zawodów: 70 osób
 • Miejsce i termin zawodów
 • Tor Drive-Position; 22.04.2017 r Sękocin Stary ul. Graniczna 15 email biuro@drive-position.pl tel. 606 339 338

  XIII Regulamin Toru

  REGULAMIN KORZYSTANIA Z TORU OFF-ROAD DRIVE-POSITION I TORU KARTINGOWEGO POLE-POSITION

  § 1
  Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Toru Off-Road Drive-Position (dalej: „tor off-road”) oraz Toru Kartingowego Pole-Position (dalej: „tor kartingowy”), zwanych łącznie „Obiektem”, położonych przy ul. Granicznej 15 (Sękocin Stary), prowadzonego przez firmę Drive-Position S.C. Marek Słowik Maciej Cywiński (dalej: „Organizator”).

  § 2

 • ZASADY OGÓLNE
 • 1. Uczestnik jazd zapewnia, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych, narkotyków i leków oraz innych środków mogących negatywnie wpłynąć na reakcję kierującego pojazdem. Zapewnia także, że nie istnieją żadne inne okoliczności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na sposób jazdy. Organizator odmówi sprzedaży biletu osobie, co do której zachodzi podejrzenie nie spełnienia warunków niniejszego Regulaminu bez przeprowadzania dodatkowych testów (badań). Uczestnik biorący udział w jeździe, a podejrzany o przebywanie pod wpływem wyżej wspomnianych środków, zostanie natychmiast usunięty z toru.
  2. Korzystanie z toru off-road i toru kartingowego jest możliwe wyłącznie po zgłoszeniu się do biura Organizatora oraz uregulowaniu opłaty za korzystanie zgodnej z cennikiem, znajdującym się na stronie www.drive-position.pl oraz w biurze toru. Organizator ponadto decyduje o liczbie pojazdów na torze, kolejności jazd, jak i odstępie czasu między startującymi, ma także prawo w każdej chwili przerwać wyścig (jazdę) bez zwrotu opłaty za wstęp.
  3. Organizator nie odpowiada za zgubione rzeczy na terenie Obiektu. Uczestnik powinien zabezpieczyć wszelkie drobne przedmioty, tj. telefon, portfel, klucze itp.
  4. Korzystanie z toru off-road i toru kartingowego oraz przebywanie na ich terenie wiąże się z ryzykiem utraty zdrowia lub życia, w związku z tym osoby przebywające na torach biorą na siebie ryzyko i zrzekają się prawa do roszczeń za powstałe szkody w stosunku do Organizatora. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania torów.

 • TOR OFF-ROAD DRIVE-POSITION
 • 1. Tor off-road jest miejscem do trenowania technik jazdy w terenie wyłącznie dla pojazdów typu motocykl cross, quad oraz samochód 4×4.
  2. Osoby niepełnoletnie do lat 16 mogą przebywać na torze off-road wyłącznie za zgodą oraz pod opieką prawnego opiekuna.
  3. Osoby korzystające z toru off-road zobowiązane są do zaopatrzenia siebie oraz osoby towarzyszące w odpowiednią odzież, obuwie i wymagany sprzęt ochronny.
  4. Po trasie toru off-road można poruszać się wyłącznie sprawnymi pojazdami, posiadającymi ważne badania techniczne.
  5. Osoby korzystające z toru off-road zobowiązane są do zapewnienia bezpieczeństwa własnego oraz osób trzecich poprzez zachowanie przepisów ruchu drogowego, zasad ostrożności oraz ograniczonego zaufania.
  6. Osoby korzystające z toru off-road zobowiązane są do poruszania się wyłącznie po ustalonych/wytyczonych trasach.
  7. Na terenie parkingu i drodze dojazdowej obowiązuje ograniczenie prędkości jazdy do 5 km/h dla wszystkich pojazdów.
  8. Osoby korzystające z toru off-road zobowiązane są do parkowania pojazdów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
  9. Osoby korzystające z toru zobowiązane są do natychmiastowego zatrzymania pojazdu oraz bezzwłocznego poinformowania Pracownika Toru w przypadku powstania jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub mienia.
  10. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia toru off-road bez podania przyczyny.

  § 3

 • TOR KARTINGOWY POLE-POSITION
 • 1. Na terenie toru Uczestnicy winni bezwzględnie stosować się do Regulaminu, wskazówek oraz nakazów Organizatora i personelu, flag sygnalizacyjnych, a także przestrzegać poniższych obowiązków związanych z przygotowaniem do jazdy oraz ruchem pojazdów:
  – Uczestników obowiązuje całkowity zakaz wysiadania z pojazdów podczas trwania jazdy (wyścigu).
  – W przypadku zatrzymania pojazdu lub jego awarii, pomocy udzielają wyznaczeni pracownicy obsługi toru.
  – Przed wejściem do pojazdu należy dokładnie zabezpieczyć te części garderoby (szaliki, chustki, luźne bluzki itp.), które mogłyby zostać wciągnięte przez części ruchome napędu. Dotyczy to również długich włosów, które należy związać.
  – Ponadto należy pamiętać o odpowiednim obuwiu do jazdy. Uczestnicy w klapkach, butach na wysokim obcasie lub innego rodzaju luźnym obuwiu nie będą dopuszczeni do jazdy.
  – Obowiązuje zakaz potrącania innych pojazdów. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora takich zajść oraz niestosowania się do poleceń Obsługi, może on przerwać wyścig lub unieruchomić pojazd bez zwrotu opłaty za bilet.
  – Obowiązkiem Uczestnika jest także: jazda w kasku ochronnym, start po odpowiednim sygnale, niezwłoczne zatrzymanie się po zasygnalizowaniu końca jazdy, zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do ustalonego przez Organizatora.
  – Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w tylnej części gokarta obok siedzenia znajduje się silnik, na który należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na temperaturę, którą osiąga i łatwość przypadkowego oparzenia.
  2. Osoby korzystające z toru zobowiązane są do natychmiastowego zatrzymania pojazdu oraz bezzwłocznego poinformowania Pracownika Toru w przypadku powstania jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub mienia.
  3. Organizator nie ma obowiązku podstawienia nowego pojazdu w miejsce uszkodzonego.

  § 4
  Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się przez Uczestników do paragrafu 2 i 3 niniejszego Regulaminu oraz nakazów i wskazówek obsługi toru off-road oraz toru kartingowego.
  § 5
  Wszystkie decyzje Organizatora są ostateczne. Unieważnienie któregokolwiek z punktów Regulaminu nie unieważnia całego Regulaminu.

  § 6
  W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem za obowiązujące uważa się przepisy kodeksu cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: