Jesteś tutaj:
Mazovia Track Cup

Mazovia Track Cup

 • REGULAMIN – Mazovia Track Cup 2021
 • I.CEL IMPREZY
 • 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
  2. Popularyzacja lekkiej atletyki.
  3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
  4. Promowanie atrakcyjnych terenów do uprawiania rekreacji.
  5. Integracja warszawskiego środowiska biegowego.
  6. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych związanych z brakiem aktywności
  fizycznej.

 • II. ORGANIZATOR
 • 1. Organizatorem zawodów jest Fundacja Action-Life.
  2. Stowarzyszenie Rekreacyjnoi Sportowe Kondycja

 • III. TERMIN I MIEJSCE
 • 1. Cykl zawodów „Mazovia Track Cup” na bieżni stadionu
  lekkoatletycznego Stadionu Miejskiego w Piasecznie ul. 1 Maja 16 obejmuje
  2 mityngi, które odbywają się w terminach:
  05.08.2021 r. Zreazlizowane
  26.08.2021 r. Do reaizacji.
  Początek mityngu następuje o godzinie 17:00.
  1. Dekoracja zwycięzców oraz wręczanie nagród dla Uczestników
  odbędzie się podczas ostatnich zawodów.
  2. Podczas poszczególnych edycji odbędą się biegi na 3 dystansach
  wśród Pań i Panów:
  05.08.2021 r.: 5000 m, 2000 m, 1000 m oraz sztafeta 4×400 m.
  26.08.2021 r.: 3000 m, 2000 m, 1000 m oraz sztafeta 4×400 m.
  Dodatkowo biegi dla Dzieci i Młodzieży w 4 kategoriach wiekowych.
  3. Aby Uczestnik został sklasyfikowany w generalnej klasyfikacji, powinien
  w ciągu całego cyklu, składającego się z 2 edycji, wystartować na dwóch z
  dystansów: 5000, 3000, 2000 i 1000 m. Do klasyfikacji generalnej liczy się
  suma uzyskanych wyników przeliczonych na punkty wg tabeli przeliczeniowej
  (np. 1000 m – 45 pkt. (3:00:00) + 2000 m 63 pkt. (6:00:00) = 108 pkt.
  Wartością referencyjną jest czas rekordu Polski w zaokrągleniu do 1 sekundy.
  Za każdą sekundę powyżej rekordu Polski zawodnik zdobywa jeden punkt.
  Wartości referencyjne to: 1000 m – 2:18, 2000 m – 4:57, 3000 m – 7:42, 5000
  m – 13:37. Tj. za wynik 2:20 na 1000m uczestnik zawodów uzyskuje 2 pkt.
  Zwycięża zawodnik z najmniejszą liczbą punktów.
  Wynik uzyskany w sztafecie nie liczy się do generalnej klasyfikacji.
  4. Aby Sztafeta została sklasyfikowana w generalnej klasyfikacji, musi
  wziąć udział w co najmniej 1 mityngu. Do klasyfikacji generalnej liczy się
  najlepszy wynik. Zgłoszenia zespołów do sztafety opisane są w części
  „Zgłoszenia” niniejszego Regulaminu.
  5. Uczestnik podczas każdego mityngu z cyklu może wystartować na
  dowolnej liczbie dystansów oraz w sztafecie. Opłata startowa dotyczy osobo
  startu. Organizator rekomenduje start maksymalnie na jednym dystansie
  indywidualnym oraz w sztafecie podczas jednego mityngu.
  6. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
  7. Szczegółowy opis miejsca zawodów znajduje się na stronie
  internetowej.

 • 8. PROGRAM IMPREZY
 • 17.00-20.00 Godziny działania Biura Zawodów
  17:00 Start I serii na 1000 m (następnie kolejne serie)
  18:00 Start I serii na 2000 m (następnie kolejne serie)
  19:00 Start I serii na 5000 m w dniu 04.08 oraz 3000 m w dniu 25.08
  (następnie kolejne serie)
  19:45 Start I serii sztafet 4×400 m (następnie kolejne serie)
  20:30 Zakończenie imprezy
  Program imprezy może ulec zmianie ze względu na liczbę zgłoszonych
  Zawodników do danych dystansów. Ostateczny program minutowy wraz z
  seriami zostanie umieszczony na stronie na dzień przed mityngiem.

 • IV. UCZESTNICTWO
 • 1. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem zawodów
  i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
  2. W zawodach prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do
  dnia imprezy ukończą 16 lat i dokonają pełnej rejestracji do biegu.
  3. Uczestnicy niemłodsi niż 12 lat a młodsi niż 16 mogą startować
  wyłącznie w obecności prawnego opiekuna, który wypełnia oświadczenie
  uczestnika niepełnoletniego i jest na mityngu wraz z dzieckiem.
  4. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia zapisów po
  osiągnięciu liczby 400 zarejestrowanych Uczestników.
  5. Wszyscy Uczestnicy startujący w zawodach, którzy dokonają pełnej
  rejestracji, powinni zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro czynne
  będzie w dniu mityngu w godzinach 16:00-20:00
  6. Podczas weryfikacji Uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości
  ze zdjęciem służący do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa oraz jeśli na
  liście startowej nie ma adnotacji potwierdzającej wpłatę, dowód wniesienia
  opłaty rejestracyjnej.
  7. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do zawodów będzie
  własnoręczne podpisanie Oświadczenia zawierającego: akceptację
  warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w zawodach i
  deklarację posiadania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do
  udziału w zawodach. Oświadczenie można pobrać można ze strony
  internetowej Organizatora, jego druk znajdować się będzie również w Biurze
  Zawodów.
  8. Start w imprezie wiąże się z dobrowolnością podania danych
  osobowych Uczestnika, jednak bez ich podania Uczestnik nie będzie mógł
  wziąć udziału biegu.
  9. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas
  imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  10. Ubezpieczenie NW Uczestnicy wykupują we własnym zakresie.
  11. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
  Dane osobowe Uczestników „Mazovia Track Cup” będą wykorzystane na
  potrzeby przesyłania informacji o przyszłych imprezach, a także na
  wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne Fundacji Action-Life. W
  każdym wypadku dane te będą używane zgodnie z „Ustawą o ochronie
  danych osobowych” z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz.U. 2018 poz. 1000). Osoba
  uczestnicząca w imprezie ma prawo do wycofania takiej zgody i może to
  zrobić w dniu imprezy w godzinach 16:300-21:00 wypełniając stosowne
  oświadczenie, którego wzór znajdować się będzie w Biurze Zawodów.
  12. Dane osobowe Uczestnika „Mazovia Track Cup” mogą być
  wykorzystywane przez Organizatora, Sponsorów oraz firmy współpracujące
  w celu przyszłych działań marketingowych ich produktów i usług, z „Ustawą o
  ochronie danych osobowych” z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz.U. 2018 poz. 1000)
  oraz na otrzymywanie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w
  szczególności na wskazany przeze mnie adres e-mail i/lub nr telefonu,
  informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

 • V. ZGŁOSZENIA
 • 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny
  na stronie internetowej.
  2. Aby dokonać wstępnej rejestracji do jednych zawodów Mazovia Track
  Cup należy prawidłowo i w całości wypełnić Formularz zgłoszeniowy
  umieszczony na stronie zawodów.
  3. Wszyscy Uczestnicy startujący w imprezie, którzy dokonają pełnej
  rejestracji, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu imprezy w
  godzinach 16:00-20:00 (patrz Rozdział IV niniejszego Regulaminu).
  VII. OPŁATY
  Udział w zawodach jest bezpłatny

 • VIII. KLASYFIKACJE
 • Podczas Mazovia Track Cup 2021 prowadzone będą następujące
  klasyfikacje:
  1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
  2. Klasyfikacja drużynowa: Drużyna składa się z minimum 5 osób. Do
  klasyfikacji liczą się ostateczne wyniki (sumy z 4 dystansów 1000 m +
  2000 m + 3000 m + 5000 m) pięciu najlepszych członków drużyny, w
  tym wyniki przynajmniej dwóch kobiet. Zwycięża drużyna, której suma,
  uzyskanych w ten sposób punktów, będzie najniższa.
  3. Zgłoszenie drużyny odbywać się będzie w biurze zawodów. Przy
  weryfikacji należy podać nazwę drużyny.
  4. W przypadku klasyfikacji drużynowej należy zwrócić uwagę, aby podać
  właściwą nazwę drużyny w przypadku wszystkich członków drużyny
  (ważna jest również kolejność słów w nazwie).
  5. Klasyfikacja generalna sztafet: do wyniku końcowego liczą się
  najlepsze wyniki sztafet uzyskane na dwóch mityngach.

 • IX. NAGRODY
 • 1. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Mazovia Track Cup (w ciągu 2
  imprez pokonają co najmniej dwa z dystansów 1000 m, 2000 m, 3000 m i
  5000 m) otrzymują podczas ostatniej imprezy cyklu pamiątkowe medale.
  2. W przypadku klasyfikacji drużynowej należy zwrócić uwagę, aby podać
  właściwą nazwę drużyny
  3. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn
  otrzymują puchary.
  4. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji drużynowej całego cyklu
  otrzymują puchary.
  5. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej sztafet całego cyklu
  otrzymają puchary lub medale.
  6. Zawodnicy i zawodniczki, którzy uzyskają najlepszy wynik mityngu na
  poszczególnych dystansach zostaną nagrodzeni pamiątkowymi medalami lub
  pucharami.
  7. Nagrody rzeczowe nie dublują się.
  8. Dekoracja i wręczenie nagród odbędzie się podczas ostatnich zawodów
  cyklu.
  9. Jeżeli nagradzany nie stawi się na dekoracji, nagroda może być
  wysłana pocztą na koszt nagrodzonego po zgłoszeniu tego Organizatorowi.

 • X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 1. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe
  przypięte z przodu okrycia wierzchniego, na klatce piersiowej. Zasłanianie
  numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
  2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
  3. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas imprezy.
  4. Organizator zapewnia przebieralnie i depozyt.
  5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania
  imprezy.
  6. Przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z szatni,
  toalet i depozytu.
  7. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: