Jesteś tutaj:
Wieczorny Bieg i Marsz Europejski.

Wieczorny Bieg i Marsz Europejski.

  Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe Kondycja oraz Punkt Europejski Europe Direct serdecznie zapraszają na Wieczorny Bieg i Marsz Europejski.

  Trasa Biegu i Marszu prowadzić będzie w miejscowości Zalesie Górne koło Piaseczna 3 pętle ze startem i metą na ul. Białej Brzozy 23, później zawodnicy pobiegną ul. Koralowych Dębów, Leśnych Boginek, Słoneczną,Promienną, Tęczową, ponownie Leśnych Boginek, Wisłockiego z metą na ul. Białej Brzozy 23

  Zapisy już są dostępne Tutaj

 • Wieczorny Bieg i Marsz Europejski
 • I CEL IMPREZY
 • Popularyzacja biegu jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz zdobywanie nowych jej zwolenników.
  Aktywne spędzanie Dnia Europy
  Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Piaseczno i okolic.
  Integracja środowiska sportowego.

 • II ORGANIZATORZY
 • Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Piaseczno
  Akademia Biegowa Renata Paradowska
  Bieg organizowany jest w ramach działalności Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Piaseczno. Bieg jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej „Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct” w latach 2013-2017.

 • III TERMIN I MIEJSCE
 • Bieg odbędzie się dnia 9 MAJA 2016 r. o godz. 20:00 na terenie Zalesia Górnego.Biuro zawodów ul. Białej Brzozy 23

 • IV PROGRAM MINUTOWY
 • 19 00 – 19:45 Odbiór nr startowych do biegu.
  20:00 Start Biegu na 5 i 3 km NW

 • V UCZESTNICTWO
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w dniu 9.05.2016 w Biurze zawodów w Zalesiu Górnym.
  W biegu głównym mają prawo startu osoby, które do dnia 09.05.2016 r. ukończą 18 lat
  Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis startującego na karcie zgłoszeniowej lub oświadczenie potwierdzające start na własną odpowiedzialność.
  W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego, decyzja lekarza przed startem i w czasie trwania biegu jest ostateczna.. Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie kart zgłoszeniowych.

 • VI ZGŁOSZENIA
 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny do dnia 5.05.2016r. do godz. 12 00
  Numer startowy zostanie nadany po zapisaniu się na Wieczorny Cross Europejski
  Organizator ustala łączny limit 200 osób na 5 km i NW
  Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji po osiągnięciu limitu.

 • VII BIURO ZAWODÓW
 • Biuro zawodów i wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w godz. 19:00 – 19 45 w Zalesiu Górnym ul.Białej Brzozy 23 (Boisko K.S. Hubertus)

 • VIII POMIAR CZASU
 • Bieg odbędzie się bez pomiaru czasu.
  Numer startowy powinien być umieszczony z przodu tak, aby był całkowicie widoczny.

 • IX KLASYFIKACJE
 • W biegu na 5 km prowadzona będzie klasyfikacja K i M bez podziału na kat. wiekowe.

 • XI NAGRODY
 • Klasyfikacja generalna K i M zdobywcy miejsc I-III w biegu na 5 km i marszu na 3 km otrzymają pamiątkowe puchary

 • XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i przestrzegać jego treści.
  Pobranie przez zawodnika numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników biegu wywiadu i robienia mu zdjęć oraz filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystywane w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
  Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystywane zarówno poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-ROM, DVD w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych w gazetach i na wystawach, jak i na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
  Zawodnicy uczestniczą w biegach na swoją odpowiedzialność. Za własne działania odpowiadają według przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
  Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
  Zawodnikom startującym zabrania się zażywania wyżej wymienionych środków oraz substancji zarówno przed biegiem, jak i w jego trakcie, pod karą wykluczenia z biegu. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia zawodnika z udziału w biegu.
  Zawodnicy powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w biegu.
  Zawodnicy powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
  Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną odpowiedzialność za jej start.
  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.
  Podczas crossu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu okrycia wierzchniego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
  Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
  Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie.
  Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
  Koszty przejazdu i noclegu ponoszą uczestnicy.
  Protesty w formie pisemnej można będzie składać w biurze zawodów do 15 minut po zakończeniu crossu.
  Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor po konsultacji z sędzią.
  W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
  Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: