Jesteś tutaj:
Memoriał Lecha Abramowicza 2023 r

Memoriał Lecha Abramowicza 2023 r

 • Popularyzacja biegu jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz zdobywanie nowych jej
  zwolenników.
  Aktywne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu.
  Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Głoskowa
  Integracja środowiska lokalnego i sportowego.
 • II ORGANIZATORZY
 • Gmina Piaseczno, GOSiR Piaseczno, Sołectwo Głosków
  Współorganizatorzy:
  Dorota Kłos Radna Gminy Piaseczno
  Organizator:
  Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe ,,Kondycja”

 • III TERMIN I MIEJSCE
 • Bieg odbędzie się dnia 3 września 2022 r. o godz. 15:00 Stadion w Głoskowie ul. Abramowicza 1

 • IV PROGRAM MINUTOWY
 • 13:00 – 14:45 Zapisy w dniu biegu !!!

  15:00 Start biegu dzieci 300 m ur. 2013 i mł.
  15:15 Start Biegu Rodzinnego 600 m
  15:30 Start Główny 3 km Nordic Walking i 3 km Bieg. ur. 2010 i starsi.

 • V UCZESTNICTWO
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w dniu 03.09.2022 w Biurze zawodów w Głoskowie .
  W biegu głównym mają prawo startu osoby których rodzice lub opiekunowie wyrazili zgodę na start.
  W biegu na 600 m prawo startu mają wszyscy chętni, rodziny i nie tylko.
  W biegu na 3 km i NW prawo startu mają zawodnicy ur. 2010 i starsi.
  Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis startującego na karcie zgłoszeniowej lub
  oświadczenie potwierdzające start na własną odpowiedzialność.
  W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego, decyzja lekarza przed startem i w
  czasie trwania biegu jest ostateczna.
  Uczestnicy do lat 18 zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów
  prawnych na uczestnictwo w biegu.
  Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie kart zgłoszeniowych.

 • VI ZGŁOSZENIA
 • Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu biegu w biurze zawodów.
  Organizator ustala łączny limit 80 osób / 300 m / 600 km/ 3 km NW i 3 km

 • VII BIURO ZAWODÓW
 • Biuro zawodów w godz. 13:00 – 14:45 w Głosków Stadion ul. Abramowicza 1, ( obiekt GOSIR Piaseczno)

 • VIII POMIAR CZASU
 • Pomiaru czasu i ustalenia kolejności w poszczególnych biegach będzie dokonywało Stowarzyszenie
  Kondycja za pośrednictwem elektronicznego stopera z drukarką, tylko i wyłącznie miejsca 1-3
  Karta startowa powinna być umieszczona z przodu tak, aby była całkowicie widoczna.

 • IX KLASYFIKACJE
 • W biegach prowadzona będzie klasyfikacja K i M. bez podziału na kat. wiekowe.

 • X NAGRODY
 • We wszystkich biegach K i M wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale z biegu limit 80 miejsc.
 • XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i przestrzegać jego treści.
  Pobranie przez zawodnika numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników biegu wywiadu i
  robienia mu zdjęć oraz filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystywane w Internecie lub
  w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
  Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć,
  materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one
  być wykorzystywane zarówno poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-ROM, DVD w katalogach oraz
  mediach, na stronach internetowych w gazetach i na wystawach, jak i na potrzeby promocyjno –
  reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
  Zawodnicy uczestniczą w biegach na swoją odpowiedzialność. Za własne działania odpowiadają według
  przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie
  zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
  Na miejsce crossu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków
  podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
  Zawodnikom startującym zabrania się zażywania wyżej wymienionych środków oraz substancji zarówno
  przed biegiem, jak i w jego trakcie, pod karą wykluczenia z biegu. W przypadku stwierdzenia naruszenia
  powyższego zakazu, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia zawodnika z udziału w biegu.
  Zawodnicy powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub
  podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w biegu.
  Zawodnicy powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
  Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną odpowiedzialność za jej
  start.
  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.
  Podczas crossu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu okrycia
  wierzchniego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
  Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
  Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie.
  Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
  Koszty przejazdu i noclegu ponoszą uczestnicy.
  Protesty w formie pisemnej można będzie składać w biurze zawodów do 15 minut po zakończeniu biegu.
  Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor po konsultacji z sędzią.
  W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
  Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: